ראשי > תנ''ך > ויקרא >


ויקרא כז

1 וידבר יהוה אל-משה לאמר. 2 דבר אל-בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת ליהוה. 3 והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה ועד בן-ששים שנה והיה ערכך חמשים שקל כסף בשקל הקדש. 4 ואם-נקבה הוא והיה ערכך שלשים שקל. 5 ואם מבן-חמש שנים ועד בן-עשרים שנה והיה ערכך הזכר עשרים שקלים ולנקבה עשרת שקלים. 6 ואם מבן-חדש ועד בן-חמש שנים והיה ערכך הזכר חמשה שקלים כסף ולנקבה ערכך שלשת שקלים כסף. 7 ואם מבן-ששים שנה ומעלה אם-זכר והיה ערכך חמשה עשר שקל ולנקבה עשרה שקלים. 8 ואם-מך הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אתו הכהן על-פי אשר תשיג יד הנדר יעריכנו הכהן.

9 ואם-בהמה אשר יקריבו ממנה קרבן ליהוה כל אשר יתן ממנו ליהוה יהיה-קדש. 10 לא יחליפנו ולא-ימיר אתו טוב ברע או-רע בטוב ואם-המר ימיר בהמה בבהמה והיה-הוא ותמורתו יהיה-קדש. 11 ואם כל-בהמה טמאה אשר לא-יקריבו ממנה קרבן ליהוה והעמיד את-הבהמה לפני הכהן. 12 והעריך הכהן אתה בין טוב ובין רע כערכך הכהן כן יהיה. 13 ואם-גאל יגאלנה ויסף חמישתו על-ערכך. 14 ואיש כי-יקדש את-ביתו קדש ליהוה והעריכו הכהן בין טוב ובין רע כאשר יעריך אתו הכהן כן יקום. 15 ואם-המקדיש יגאל את-ביתו ויסף חמישית כסף-ערכך עליו והיה לו. 16 ואם משדה אחזתו יקדיש איש ליהוה והיה ערכך לפי זרעו זרע חמר שערים בחמשים שקל כסף. 17 אם-משנת היבל יקדיש שדהו כערכך יקום. 18 ואם-אחר היבל יקדיש שדהו וחשב-לו הכהן את-הכסף על-פי השנים הנותרת עד שנת היבל ונגרע מערכך. 19 ואם-גאל יגאל את-השדה המקדיש אתו ויסף חמשית כסף-ערכך עליו וקם לו. 20 ואם-לא יגאל את-השדה ואם-מכר את-השדה לאיש אחר לא יגאל עוד. 21 והיה השדה בצאתו ביבל קדש ליהוה כשדה החרם לכהן תהיה אחזתו. 22 ואם את-שדה מקנתו אשר לא משדה אחזתו יקדיש ליהוה. 23 וחשב-לו הכהן את מכסת הערכך עד שנת היבל ונתן את-הערכך ביום ההוא קדש ליהוה. 24 בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנהו מאתו לאשר-לו אחזת הארץ. 25 וכל-ערכך יהיה בשקל הקדש עשרים גרה יהיה השקל. 26 אך-בכור אשר-יבכר ליהוה בבהמה לא-יקדיש איש אתו אם-שור אם-שה ליהוה הוא. 27 ואם בבהמה הטמאה ופדה בערכך ויסף חמשתו עליו ואם-לא יגאל ונמכר בערכך. 28 אך-כל-חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל-אשר-לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל-חרם קדש-קדשים הוא ליהוה. 29 כל-חרם אשר יחרם מן-האדם לא יפדה מות יומת. 30 וכל-מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ ליהוה הוא קדש ליהוה. 31 ואם-גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו. 32 וכל-מעשר בקר וצאן כל אשר-יעבר תחת השבט העשירי יהיה-קדש ליהוה. 33 לא יבקר בין-טוב לרע ולא ימירנו ואם-המר ימירנו והיה-הוא ותמורתו יהיה-קדש לא יגאל. 34 אלה המצות אשר צוה יהוה את-משה אל-בני ישראל בהר סיני.

ראשי > תנ''ך > ויקרא >


תוספות ותגובות