לא למכור מעשר בהמה אלא יאכל בירושלים

תוספות ותגובות