ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב יט

1 וישב יהושפט מלך-יהודה אל-ביתו בשלום לירושלם. 2 ויצא אל-פניו יהוא בן-חנני החזה ויאמר אל-המלך יהושפט הלרשע לעזר ולשנאי יהוה תאהב ובזאת עליך קצף מלפני יהוה. 3 אבל דברים טובים נמצאו עמך כי-בערת האשרות מן-הארץ והכינות לבבך לדרש האלהים. 4 וישב יהושפט בירושלם וישב ויצא בעם מבאר שבע עד-הר אפרים וישיבם אל-יהוה אלהי אבותיהם. 5 ויעמד שפטים בארץ בכל-ערי יהודה הבצרות לעיר ועיר. 6 ויאמר אל-השפטים ראו מה-אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט. 7 ועתה יהי פחד-יהוה עליכם שמרו ועשו כי-אין עם-יהוה אלהינו עולה ומשא פנים ומקח-שחד. 8 וגם בירושלם העמיד יהושפט מן-הלוים והכהנים ומראשי האבות לישראל למשפט יהוה ולריב וישבו ירושלם. 9 ויצו עליהם לאמר כה תעשון ביראת יהוה באמונה ובלבב שלם. 10 וכל-ריב אשר-יבוא עליכם מאחיכם הישבים בעריהם בין-דם לדם בין-תורה למצוה לחקים ולמשפטים והזהרתם אתם ולא יאשמו ליהוה והיה-קצף עליכם ועל-אחיכם כה תעשון ולא תאשמו. 11 והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר-יהוה וזבדיהו בן-ישמעאל הנגיד לבית-יהודה לכל דבר-המלך ושטרים הלוים לפניכם חזקו ועשו ויהי יהוה עם-הטוב.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות