מלוה ה' חונן דל, וגמולו ישלם לו

קוד: ביאור:משלי יט17 בתנ"ך

סוג: דיון1

מאת: אראל

אל:

משלי יט17: "מַלְוֵה ה' חוֹנֵן דָּל, וּגְמֻלוֹ יְשַׁלֶּם לוֹ"

הנותן מתנת- חינם לאדם דל, כאילו נותן הלוואה לה', הרי ה' היה אמור לפרנס את העני בעצמו והנותן "חסך" לו, ולכן ה' ישלם לו בחזרה את כל המתנה, מידה כנגד מידה.

עצות

אדם שנותן צדקה לעני מרגיש לפעמים שהוא מוותר, מקריב משלו; ספר משלי מלמד אותו שלא יראה את זה כויתור, אלא כהלוואה:

ה' "אחראי", כביכול, לפרנס את כל בריותיו, כמו שנאמר ב תהלים קלו25: "נֹתֵן לֶחֶם לְכָל בָּשָׂר, כִּי לְעוֹלָם חַסְדּוֹ"; ומי שנתן צדקה לעני, "בא זה ו'חטף' לו את המצוה! אמר הקב"ה: עלי לשלם לו גמולו, זהו שכתוב וגמולו ישלם לו" (ר"א, ויקרא רבה לד ב).

ההלוואה היא לא רק בכסף אלא גם בחיים: "כשיחלה [הנותן] ויטה למות, צדקתו מליצה עליו לפני מדת הדין, לומר: העני היתה נפשו מפרכסת לצאת ברעב וזה פרנסה והחזירה לגופה, אף אני אחזיר לו נפשו" (רש"י, ויקרא רבה לד ב).

הפסוק מדבר לא רק על עזרה חומרית לאדם עני אלא גם על חסד רוחני, כגון לוויית המת; חכמי התלמוד מצאו רמז לכך במילה "מַלְוֶה", שאפשר לקרוא גם בשינוי ניקוד "מְלַוֶּה": "אמר רחבה אמר רב יהודה: כל הרואה המת ואינו מלַוהו - עובר משום לועג לרש חרף עשהו; ואם הלוהו מה שכרו? אמר רב אסי: עליו הכתוב אומר מַלְוֶה ה' חונן דל, [וכן בפסוק אחר] ומכבדו חונן אביון" (בבלי ברכות יח א).

כדי להרגיש שאנחנו באמת לא מפסידים שום דבר, אלא רק מלווים לה', דרושה אמונה תמימה; לכן הביאו חז"ל פסוק זה בקטע העוסק במידת התמימות, בפירוש על הפסוק הראשון בפרקנו, משלי יט1: "טוֹב רָשׁ הוֹלֵךְ בְּתֻמּוֹ..." (פירוט): "כל מי שהולך בתומו בעולם הזה לפני בוראו, עתיד להינצל מדינה של גיהנם לעתיד לבוא... כל מי שמשלים ללכת בתום, הקב"ה מזמן לו חלק כמותו... וכל כך למה? בשביל הצדקה שהם עושין עם העניים בתום, והעלה עליהם הקב"ה כאילו הם עושים עמו צדקה, שנאמר: מלוה ה' חונן דל - אמר הקב"ה: הלויני צדקה בעולם הזה, וגמולו ישלם לו - ואני אשלם לך שכר לעולם הבא" (מדרש משלי יט).

הקבלות

בפסוקים נוספים נאמר שה' יברך את מי שיעזור לעני:
 • לגבי מצוות ההלוואה לפני שנת השמיטה,  דברים טו10: "נָתוֹן תִּתֵּן לוֹ וְלֹא יֵרַע לְבָבְךָ בְּתִתְּךָ לוֹ, כִּי בִּגְלַל הַדָּבָר הַזֶּה יְבָרֶכְךָ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּכָל מַעֲשֶׂךָ וּבְכֹל מִשְׁלַח יָדֶךָ" (פירוט).
 • תהלים קיב9: "פִּזַּר נָתַן לָאֶבְיוֹנִים, צִדְקָתוֹ עֹמֶדֶת לָעַד, קַרְנוֹ תָּרוּם בְּכָבוֹד".
 • משלי יא24: "יֵשׁ מְפַזֵּר וְנוֹסָף עוֹד, וְחוֹשֵׂךְ מִיֹּשֶׁר אַךְ לְמַחְסוֹר" (פירוט).
 • משלי כח27: "נוֹתֵן לָרָשׁ אֵין מַחְסוֹר, וּמַעְלִים עֵינָיו רַב מְאֵרוֹת" (פירוט).
 • קהלת יא1: "שַׁלַּח לַחְמְךָ עַל פְּנֵי הַמָּיִם, כִּי בְרֹב הַיָּמִים תִּמְצָאֶנּוּ" (פירוט).

אולם הפסוק שלנו מוסיף עליהם:

וכן הובא ב"אורחות צדיקים": "המתנה, במקום שהיא ראויה, כגון צדקה לעניים יראי שמים – אותה המתנה היא מטמון ספון, שאינה נאבדת באריכות הימים, אך היא עומדת כל הימים. וזו היא כוונת שלמה המלך עליו השלום, שאמר (קהלת יא א): "שלח לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו ". ופשט הפסוק דבר על הנדיבות, כי מי שזורע חסד – קוצר תבואתו. ומי שיש בו המידה הזאת הוא מתעשר, כמו שנאמר (משלי יא כד) "יש מפזר - ונוסף עוד "; עוד כתיב (שם כח כז): "נותן לרש – אין מחסור ". ואמר דוד על האנשים הנדיבים (תהלים קיב ט): "פִזַר נתן לאביונים – צדקתו עמידת לעד ". והמידה החשובה הזאת הלוואה היא אצל הבורא יתברך, שנאמר (משלי יט יז): "מלוה יי חונן דל "." (ספר המידות השלם שער הנדיבות) 

בסוף המדרש על פסוק זה נאמר: "אמר רבי ישמעאל: כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה, ובתורה אתה עמל, ואם עשית כן - אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ואל תתאוה לשולחן של מלכים, ששולחנך גדול משולחנם, וכתרך גדול מכתרם, ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך, שנאמר וגמולו ישלם לו." (מדרש משלי). לכאורה הקטע עוסק בלימוד תורה, ואין קשר בינו לבין הפסוק שלנו העוסק בעזרה לנזקקים; ייתכן שהמדרש בא ללמד, שגם כדי לעסוק בחסד כראוי, יש לחיות בצמצום ולהסתפק במועט.

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

 • שיעור MP3: "מלוה ה' חונן דל": שיעורי MP3 באתר Yeshiva.org.il. שם השיעור: מלוה ה' חונן דל; שם הרב: הרב אביחי קצין. האתר מציע בפניכם שיעורים רבים מאוד, מתוכם שיעורי שמע להאזנה באתר או ... (cache)
 • תנ"ך, דברים פרק ה פסוק כו - Tora: מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו. כשיחלה ויטה למות צדקתו מליצה עליו לפני מדת הדין לומר העני היתה נפשו מפרכסת לצאת ברעב וזה פרנסה והחזירה לגופה אף אני אחזיר לו ... (cache)
 • משנה מסכת אבות פרק א: מלוה ה' חונן דל - החונן דלים נעשה מלוה להקב"ה. וכתיב: ועבד לוה לאיש מלוה (משלי כב): ...... כך פתח רבי תנחומא: מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו (משלי יט). ... (cache)
 • ביאור:בבלי ברכות דף יח ג€“ ויקיטקסט: 28 פברואר 2008 ... אם היה מתירא רוכב; ג†‘ מלוה ה' חונן דל קרי ביה 'מלוה את המקום' מי שחונן את הדל, ואין לך דל מן המת, והמלוה אותו כאלו מלוה את המקום ... (cache)
 • אורחות צדיקים: וכתיב: "מלוה ה' חונן דל" (שם יט, יז), ונאמר: "טוב איש חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט" (תהילים קיב, ה), ואומר: "אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה'" (שם מא, ... (cache)
 • שיעורים מהאתר - Yeshiva.org.il: "מלוה ה' חונן דל " · מאת הרב אביחי קצין תקציר: מהי המשמעות של הפסוק " מלוה ה' חונן דל " שחז"ל מביאים על הפס' בפרשה וכי ימוך אחיך וכו'? ... (cache)
 • פרשת בהר: וכי ימוך אחיך עמך, הדא הוא דכתיב (משלי יט): מלוה ה' חונן דל. אמר ר' אלעזר: כתיב: נותן לחם לכל בשר, בא זה וחטף לו את המצוה. אמר הקב"ה: עלי לשלם לו גמולו, ... (cache)
 • בּקשר לסעיף מס' 4 מ'דּרכים להגּיע לשמחה'. | Facebook: 'מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו: שלמה המלך ע"ה באר לנו בכתוב הזה (משלי יט) תועלת מדת הצדקה וגודל שכרה בעוה"ז ובעוה"ב....ועל כן אמר שלמה ע"ה כי כיון שהוא ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת תרומה: חשובה מצוות צדקה, שכל הנותן צדקה כאילו מלוה להקב"ה עוזר לו לזון את עולמו כדכתיב: "מלוה ה' חונן דל ". והקב"ה משלם לו כפלי כפליים. ... (cache)
 • פרק א': רווחי החסד: כך נדרש גם במדרש ויקרא רבה (לד): "וכי ימוך אחיך עמך הה"ד מלוה ה' חונן דל, אר"א כתיב נותן לחם לכל בשר בא זה וחטף לו את המצוה אמר הקב"ה עלי לשלם לו גמולו הה"ד ... (cache)
 • בבא קמא ה-יא "עד כמה צריך להשקיע במצוה?" > Beerot Yitzchak...: והטעם בזו כענין " מלוה ה' חונן דל ", כלומר, שהודיענו הא-ל ברוך הוא כי בפרנסנו משרתי ביתו במעשר נמצא התועלת והברכה בממוננו על כל פנים, ולא יעכב זה שום דבר חטא ... (cache)
 • רב יהודה ג€“ ויקיפדיה: אמר רב אסי: עליו הכתוב אומר (משלי יט, יז): מלוה ה' חונן דל, (משלי יד, לא) ומכבדו חונן אביון. שנה לו רב יהודה לרב יצחק בנו: אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ... (cache)
 • מדרש רבה - בהר סיני: ב ד"א וכי ימוך אחיך עמך הה"ד (משלי יט) מלוה ה' חונן דל אר"א כתיב נותן לחם לכל בשר בא זה וחטף לו את המצוה אמר הקב"ה עלי לשלם לו גמולו הה"ד (שם) וגמולו ישלם ... (cache)
 • חכמים מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 6...: ... מחסור כי השם ימלא צרכיו כענין מלוה ה' חונן דל: ומעלים עיניו - מן העניים רוב מארות לו: (כח) יסתר אדם - הם עושי משפט שיסתרו מפני הרשעים וסוף הפסוק לעד: ... (cache)
 • האתר של נתנאל: גדולה צדקה שנעשה מלוה לקדוש ברוך הוא, שנאמר מלוה ה' חונן דל גדולה צדקה שמרומם מזלו של האדם שקולה צדקה כנגד כל המצוות אמרוחכמינו זכרונם לברכה עשה צדקה עד ... (cache)
 • לועג לרש - פרשת לך לך: אמר רב אסי, עליו הכתוב אומר: 'מלוה ה' חונן דל ', 'ומכבדו חנן אביון'. רבי חייא ורבי יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות, הוה קשדיא תכלתא דרבי יונתן. ... (cache)
 • 3 תגובות - Shofar: 22 פברואר 2005 ... לבסוף נטל ניר וכתב עליו: '' מלוה ה' חונן דל '' ואמרו חז''ל: 'המלוה לעני כמו שמלוה להקב''ה'. ניר זה שימש לו כעין שטר חוב והניחו בין שטרותיו. ... (cache)
 • מוסדות תיקון המידות - אאמרות פתגמים ופסוקים על מעלת הצדקה וגמילות...: ... מעיניהם בעולם הזה והקב"ה משביען מזיו השכינה לעולם הבא, א"ר יוחנן מאי דכתיב מלוה ה' חונן דל אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, כביכול עבד לוה לאיש מלוה. ... (cache)
 • ביקורת פולחנית בספר מלכים מול ביקורת חברתית בספרי הנביאים: שתי...: מלוה ה' חונן דל וגמלו ישלם לו" (י"ט, 17-16). "רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד" (כ"א, 21). "עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור" (כ"ב, 16). ... (cache)
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת בהר: מלוה ה' חונן דל. אדם המפרנס את העני הוא בגדר מלוה ה', כי הקב"ה הרי מפרנס את האדם, ואם הוא נשאר עני ואתה בא וחוטף את המצווה נחשב הדבר בגדר הלוואה להקב"ה. ... (cache)
 • מדרש רבה - בראשית: ד"א לא תהיה לו כנושה הה"ד (משלי יט) מלוה ה' חונן דל וגמולו ישלם לו עד היכן עבד לוה לאיש מלוה ד"א את העני עמך אין בעולם קשה מן העניות שהוא קשה מכל יסורין ... (cache)
 • מדרש חזית: תן לעני, שכך הוא אומר מלוה ה' חונן דל (משלי יט:יז), או יכול שהוא משלם לו כדרך בשר ודם, הרי אנו מוצאים בבועז כמה נתן לרות מלא קמצו קמח קלי, מה מצינו ששלם [לו ... (cache)
 • תורת שמואל - תרל"ח - ולהבין כו' ברוך ה' אלקי ישראל: מלוה ה' חונן דל כו' את העני עמך · כי תשא כו' · מונה מספר כו' · שאו מרום עיניכם כו' נפלאותיך ומח' כו' עצמו מספר כו' מרוב אונים כו' · והי' מספר בנ"י כו' ... (cache)
 • חיי שרה: בוא וראה גמל זה הוא סוד הכתוב (" מלוה ה' חונן דל) "וגמולו ישלם לו" (דורש גמל מלשון גמול, ומזה צ"ל שכל מה שקורה לנו עם הגמל ג€“ ישמעאל הוא בבחינת "וגמולו ישלם ... (cache)
 • more "דל וגמלו ישלם לו ":

תגובות