ראשי > תנ''ך > עזרא >


עזרא ו

1 באדין דריוש מלכא שם טעם ובקרו בבית ספריא די גנזיא מהחתין תמה בבבל. 2 והשתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתה מגלה חדה וכן-כתיב בגוה דכרונה.

3 בשנת חדה לכורש מלכא כורש מלכא שם טעם בית-אלהא בירושלם ביתא יתבנא אתר די-דבחין דבחין ואשוהי מסובלין רומה אמין שתין פתיה אמין שתין. 4 נדבכין די-אבן גלל תלתא ונדבך די-אע חדת ונפקתא מן-בית מלכא תתיהב. 5 ואף מאני בית-אלהא די דהבה וכספא די נבוכדנצר הנפק מן-היכלא די-בירושלם והיבל לבבל יהתיבון ויהך להיכלא די-בירושלם לאתרה ותחת בבית אלהא.

6 כען תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון אפרסכיא די בעבר נהרה רחיקין הוו מן-תמה. 7 שבקו לעבידת בית-אלהא דך פחת יהודיא ולשבי יהודיא בית-אלהא דך יבנון על-אתרה. 8 ומני שים טעם למא די-תעבדון עם-שבי יהודיא אלך למבנא בית-אלהא דך ומנכסי מלכא די מדת עבר נהרה אספרנא נפקתא תהוא מתיהבא לגבריא אלך די-לא לבטלא. 9 ומה חשחן ובני תורין ודכרין ואמרין לעלון לאלה שמיא חנטין מלח חמר ומשח כמאמר כהניא די-בירושלם להוא מתיהב להם יום ביום די-לא שלו. 10 די-להון מהקרבין ניחוחין לאלה שמיא ומצלין לחיי מלכא ובנוהי. 11 ומני שים טעם די כל-אנש די יהשנא פתגמא דנה יתנסח אע מן-ביתה וזקיף יתמחא עלהי וביתה נולו יתעבד על-דנה. 12 ואלהא די שכן שמה תמה ימגר כל-מלך ועם די ישלח ידה להשניה לחבלה בית-אלהא דך די בירושלם אנה דריוש שמת טעם אספרנא יתעבד.

13 אדין תתני פחת עבר-נהרה שתר בוזני וכנותהון לקבל די-שלח דריוש מלכא כנמא אספרנא עבדו. 14 ושבי יהודיא בנין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר-עדוא ובנו ושכללו מן-טעם אלה ישראל ומטעם כורש ודריוש וארתחששתא מלך פרס. 15 ושיציא ביתה דנה עד יום תלתה לירח אדר די-היא שנת-שת למלכות דריוש מלכא.

16 ועבדו בני-ישראל כהניא ולויא ושאר בני-גלותא חנכת בית-אלהא דנה בחדוה. 17 והקרבו לחנכת בית-אלהא דנה תורין מאה דכרין מאתין אמרין ארבע מאה וצפירי עזין לחטיא על-כל-ישראל תרי-עשר למנין שבטי ישראל. 18 והקימו כהניא בפלגתהון ולויא במחלקתהון על-עבידת אלהא די בירושלם ככתב ספר משה.

19 ויעשו בני-הגולה את-הפסח בארבעה עשר לחדש הראשון. 20 כי הטהרו הכהנים והלוים כאחד כלם טהורים וישחטו הפסח לכל-בני הגולה ולאחיהם הכהנים ולהם. 21 ויאכלו בני-ישראל השבים מהגולה וכל הנבדל מטמאת גוי-הארץ אלהם לדרש ליהוה אלהי ישראל. 22 ויעשו חג-מצות שבעת ימים בשמחה כי שמחם יהוה והסב לב מלך-אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית-האלהים אלהי ישראל.

ראשי > תנ''ך > עזרא >


תוספות ותגובות