ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב ל

1 וישלח יחזקיהו על-כל-ישראל ויהודה וגם-אגרות כתב על-אפרים ומנשה לבוא לבית-יהוה בירושלם לעשות פסח ליהוה אלהי ישראל. 2 ויועץ המלך ושריו וכל-הקהל בירושלם לעשות הפסח בחדש השני. 3 כי לא יכלו לעשתו בעת ההיא כי הכהנים לא-התקדשו למדי והעם לא-נאספו לירושלם. 4 ויישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל-הקהל. 5 ויעמידו דבר להעביר קול בכל-ישראל מבאר-שבע ועד-דן לבוא לעשות פסח ליהוה אלהי-ישראל בירושלם כי לא לרב עשו ככתוב. 6 וילכו הרצים באגרות מיד המלך ושריו בכל-ישראל ויהודה וכמצות המלך לאמר בני ישראל שובו אל-יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל וישב אל-הפליטה הנשארת לכם מכף מלכי אשור. 7 ואל-תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו ביהוה אלהי אבותיהם ויתנם לשמה כאשר אתם ראים. 8 עתה אל-תקשו ערפכם כאבותיכם תנו-יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את-יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו. 9 כי בשובכם על-יהוה אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת כי-חנון ורחום יהוה אלהיכם ולא-יסיר פנים מכם אם-תשובו אליו. 10 ויהיו הרצים עברים מעיר לעיר בארץ-אפרים ומנשה ועד-זבלון ויהיו משחיקים עליהם ומלעגים בם. 11 אך-אנשים מאשר ומנשה ומזבלון נכנעו ויבאו לירושלם. 12 גם ביהודה היתה יד האלהים לתת להם לב אחד לעשות מצות המלך והשרים בדבר יהוה. 13 ויאספו ירושלם עם-רב לעשות את-חג המצות בחדש השני קהל לרב מאד. 14 ויקמו ויסירו את-המזבחות אשר בירושלם ואת כל-המקטרות הסירו וישליכו לנחל קדרון. 15 וישחטו הפסח בארבעה עשר לחדש השני והכהנים והלוים נכלמו ויתקדשו ויביאו עלות בית יהוה. 16 ויעמדו על-עמדם כמשפטם כתורת משה איש-האלהים הכהנים זרקים את-הדם מיד הלוים. 17 כי-רבת בקהל אשר לא-התקדשו והלוים על-שחיטת הפסחים לכל לא טהור להקדיש ליהוה. 18 כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו כי-אכלו את-הפסח בלא ככתוב כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר יהוה הטוב יכפר בעד. 19 כל-לבבו הכין לדרוש האלהים יהוה אלהי אבותיו ולא כטהרת הקדש. 20 וישמע יהוה אל-יחזקיהו וירפא את-העם. 21 ויעשו בני-ישראל הנמצאים בירושלם את-חג המצות שבעת ימים בשמחה גדולה ומהללים ליהוה יום ביום הלוים והכהנים בכלי-עז ליהוה. 22 וידבר יחזקיהו על-לב כל-הלוים המשכילים שכל-טוב ליהוה ויאכלו את-המועד שבעת הימים מזבחים זבחי שלמים ומתודים ליהוה אלהי אבותיהם. 23 ויועצו כל-הקהל לעשות שבעת ימים אחרים ויעשו שבעת-ימים שמחה. 24 כי חזקיהו מלך-יהודה הרים לקהל אלף פרים ושבעת אלפים צאן והשרים הרימו לקהל פרים אלף וצאן עשרת אלפים ויתקדשו כהנים לרב. 25 וישמחו כל-קהל יהודה והכהנים והלוים וכל-הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל והיושבים ביהודה. 26 ותהי שמחה-גדולה בירושלם כי מימי שלמה בן-דויד מלך ישראל לא כזאת בירושלם. 27 ויקמו הכהנים הלוים ויברכו את-העם וישמע בקולם ותבוא תפלתם למעון קדשו לשמים.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות