ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל מד

1 וישב אתי דרך שער המקדש החיצון הפנה קדים והוא סגור. 2 ויאמר אלי יהוה השער הזה סגור יהיה לא יפתח ואיש לא-יבא בו כי יהוה אלהי-ישראל בא בו והיה סגור. 3 את-הנשיא נשיא הוא ישב-בו לאכול-לחם לפני יהוה מדרך אלם השער יבוא ומדרכו יצא. 4 ויביאני דרך-שער הצפון אל-פני הבית וארא והנה מלא כבוד-יהוה את-בית יהוה ואפל אל-פני. 5 ויאמר אלי יהוה בן-אדם שים לבך וראה בעיניך ובאזניך שמע את כל-אשר אני מדבר אתך לכל-חקות בית-יהוה ולכל-תורתו ושמת לבך למבוא הבית בכל מוצאי המקדש. 6 ואמרת אל-מרי אל-בית ישראל כה אמר אדני יהוה רב-לכם מכל-תועבותיכם בית ישראל. 7 בהביאכם בני-נכר ערלי-לב וערלי בשר להיות במקדשי לחללו את-ביתי בהקריבכם את-לחמי חלב ודם ויפרו את-בריתי אל כל-תועבותיכם. 8 ולא שמרתם משמרת קדשי ותשימון לשמרי משמרתי במקדשי לכם.

9 כה-אמר אדני יהוה כל-בן-נכר ערל לב וערל בשר לא יבוא אל-מקדשי לכל-בן-נכר אשר בתוך בני ישראל. 10 כי אם-הלוים אשר רחקו מעלי בתעות ישראל אשר תעו מעלי אחרי גלוליהם ונשאו עונם. 11 והיו במקדשי משרתים פקדות אל-שערי הבית ומשרתים את-הבית המה ישחטו את-העלה ואת-הזבח לעם והמה יעמדו לפניהם לשרתם. 12 יען אשר ישרתו אותם לפני גלוליהם והיו לבית-ישראל למכשול עון על-כן נשאתי ידי עליהם נאם אדני יהוה ונשאו עונם. 13 ולא-יגשו אלי לכהן לי ולגשת על-כל-קדשי אל-קדשי הקדשים ונשאו כלמתם ותועבותם אשר עשו. 14 ונתתי אותם שמרי משמרת הבית לכל עבדתו ולכל אשר יעשה בו.

15 והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את-משמרת מקדשי בתעות בני-ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה. 16 המה יבאו אל-מקדשי והמה יקרבו אל-שלחני לשרתני ושמרו את-משמרתי. 17 והיה בבואם אל-שערי החצר הפנימית בגדי פשתים ילבשו ולא-יעלה עליהם צמר בשרתם בשערי החצר הפנימית וביתה. 18 פארי פשתים יהיו על-ראשם ומכנסי פשתים יהיו על-מתניהם לא יחגרו ביזע. 19 ובצאתם אל-החצר החיצונה אל-החצר החיצונה אל-העם יפשטו את-בגדיהם אשר-המה משרתם בם והניחו אותם בלשכת הקדש ולבשו בגדים אחרים ולא-יקדשו את-העם בבגדיהם. 20 וראשם לא יגלחו ופרע לא ישלחו כסום יכסמו את-ראשיהם. 21 ויין לא-ישתו כל-כהן בבואם אל-החצר הפנימית. 22 ואלמנה וגרושה לא-יקחו להם לנשים כי אם-בתולת מזרע בית ישראל והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן יקחו. 23 ואת-עמי יורו בין קדש לחל ובין-טמא לטהור יודעם. 24 ועל-ריב המה יעמדו לשפט במשפטי ושפטהו ואת-תורתי ואת-חקתי בכל-מועדי ישמרו ואת-שבתותי יקדשו. 25 ואל-מת אדם לא יבוא לטמאה כי אם-לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר-לא-היתה לאיש יטמאו. 26 ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו-לו. 27 וביום באו אל-הקדש אל-החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו נאם אדני יהוה. 28 והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחזה לא-תתנו להם בישראל אני אחזתם. 29 המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל-חרם בישראל להם יהיה. 30 וראשית כל-בכורי כל וכל-תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית ערסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה אל-ביתך. 31 כל-נבלה וטרפה מן-העוף ומן-הבהמה לא יאכלו הכהנים.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות