ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


יחזקאל ל

1 ויהי דבר-יהוה אלי לאמר. 2 בן-אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה הילילו הה ליום. 3 כי-קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה. 4 ובאה חרב במצרים והיתה חלחלה בכוש בנפל חלל במצרים ולקחו המונה ונהרסו יסודתיה. 5 כוש ופוט ולוד וכל-הערב וכוב ובני ארץ הברית אתם בחרב יפלו.

6 כה אמר יהוה ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה בחרב יפלו-בה נאם אדני יהוה. 7 ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך-ערים נחרבות תהיינה. 8 וידעו כי-אני יהוה בתתי-אש במצרים ונשברו כל-עזריה. 9 ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את-כוש בטח והיתה חלחלה בהם ביום מצרים כי הנה באה.

10 כה אמר אדני יהוה והשבתי את-המון מצרים ביד נבוכדראצר מלך-בבל. 11 הוא ועמו אתו עריצי גוים מובאים לשחת הארץ והריקו חרבותם על-מצרים ומלאו את-הארץ חלל. 12 ונתתי יארים חרבה ומכרתי את-הארץ ביד-רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד-זרים אני יהוה דברתי.

13 כה-אמר אדני יהוה והאבדתי גלולים והשבתי אלילים מנף ונשיא מארץ-מצרים לא יהיה-עוד ונתתי יראה בארץ מצרים. 14 והשמתי את-פתרוס ונתתי אש בצען ועשיתי שפטים בנא. 15 ושפכתי חמתי על-סין מעוז מצרים והכרתי את-המון נא. 16 ונתתי אש במצרים חול תחיל סין ונא תהיה להבקע ונף צרי יומם. 17 בחורי און ופי-בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה. 18 ובתחפנחס חשך היום בשברי-שם את-מטות מצרים ונשבת-בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה. 19 ועשיתי שפטים במצרים וידעו כי-אני יהוה.

20 ויהי באחת עשרה שנה בראשון בשבעה לחדש היה דבר-יהוה אלי לאמר. 21 בן-אדם את-זרוע פרעה מלך-מצרים שברתי והנה לא-חבשה לתת רפאות לשום חתול לחבשה לחזקה לתפש בחרב.

22 לכן כה-אמר אדני יהוה הנני אל-פרעה מלך-מצרים ושברתי את-זרעתיו את-החזקה ואת-הנשברת והפלתי את-החרב מידו. 23 והפצותי את-מצרים בגוים וזריתם בארצות. 24 וחזקתי את-זרעות מלך בבל ונתתי את-חרבי בידו ושברתי את-זרעות פרעה ונאק נאקות חלל לפניו. 25 והחזקתי את-זרעות מלך בבל וזרעות פרעה תפלנה וידעו כי-אני יהוה בתתי חרבי ביד מלך-בבל ונטה אותה אל-ארץ מצרים. 26 והפצותי את-מצרים בגוים וזריתי אותם בארצות וידעו כי-אני יהוה.

ראשי > תנ''ך > יחזקאל >


תוספות ותגובות