ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


ירמיהו כח

1 ויהי בשנה ההיא בראשית ממלכת צדקיה מלך-יהודה בשנת הרבעית בחדש החמישי אמר אלי חנניה בן-עזור הנביא אשר מגבעון בבית יהוה לעיני הכהנים וכל-העם לאמר. 2 כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל לאמר שברתי את-על מלך בבל. 3 בעוד שנתים ימים אני משיב אל-המקום הזה את-כל-כלי בית יהוה אשר לקח נבוכדנאצר מלך-בבל מן-המקום הזה ויביאם בבל. 4 ואת-יכניה בן-יהויקים מלך-יהודה ואת-כל-גלות יהודה הבאים בבלה אני משיב אל-המקום הזה נאם-יהוה כי אשבר את-על מלך בבל. 5 ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא לעיני הכהנים ולעיני כל-העם העמדים בבית יהוה. 6 ויאמר ירמיה הנביא אמן כן יעשה יהוה יקם יהוה את-דבריך אשר נבאת להשיב כלי בית-יהוה וכל-הגולה מבבל אל-המקום הזה. 7 אך-שמע-נא הדבר הזה אשר אנכי דבר באזניך ובאזני כל-העם. 8 הנביאים אשר היו לפני ולפניך מן-העולם וינבאו אל-ארצות רבות ועל-ממלכות גדלות למלחמה ולרעה ולדבר. 9 הנביא אשר ינבא לשלום בבא דבר הנביא יודע הנביא אשר-שלחו יהוה באמת. 10 ויקח חנניה הנביא את-המוטה מעל צואר ירמיה הנביא וישברהו. 11 ויאמר חנניה לעיני כל-העם לאמר כה אמר יהוה ככה אשבר את-על נבכדנאצר מלך-בבל בעוד שנתים ימים מעל-צואר כל-הגוים וילך ירמיה הנביא לדרכו.

12 ויהי דבר-יהוה אל-ירמיה אחרי שבור חנניה הנביא את-המוטה מעל צואר ירמיה הנביא לאמר. 13 הלוך ואמרת אל-חנניה לאמר כה אמר יהוה מוטת עץ שברת ועשית תחתיהן מטות ברזל. 14 כי כה-אמר יהוה צבאות אלהי ישראל על ברזל נתתי על-צואר כל-הגוים האלה לעבד את-נבכדנאצר מלך-בבל ועבדהו וגם את-חית השדה נתתי לו. 15 ויאמר ירמיה הנביא אל-חנניה הנביא שמע-נא חנניה לא-שלחך יהוה ואתה הבטחת את-העם הזה על-שקר. 16 לכן כה אמר יהוה הנני משלחך מעל פני האדמה השנה אתה מת כי-סרה דברת אל-יהוה. 17 וימת חנניה הנביא בשנה ההיא בחדש השביעי.

ראשי > תנ''ך > ירמיהו >


תוספות ותגובות