ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


ישעיהו לו

1 ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה סנחריב מלך-אשור על כל-ערי יהודה הבצרות ויתפשם. 2 וישלח מלך-אשור את-רב-שקה מלכיש ירושלמה אל-המלך חזקיהו בחיל כבד ויעמד בתעלת הברכה העליונה במסלת שדה כובס. 3 ויצא אליו אליקים בן-חלקיהו אשר על-הבית ושבנא הספר ויואח בן-אסף המזכיר. 4 ויאמר אליהם רב-שקה אמרו-נא אל-חזקיהו כה-אמר המלך הגדול מלך אשור מה הבטחון הזה אשר בטחת. 5 אמרתי אך-דבר-שפתים עצה וגבורה למלחמה עתה על-מי בטחת כי מרדת בי. 6 הנה בטחת על-משענת הקנה הרצוץ הזה על-מצרים אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה כן פרעה מלך-מצרים לכל-הבטחים עליו. 7 וכי-תאמר אלי אל-יהוה אלהינו בטחנו הלוא-הוא אשר הסיר חזקיהו את-במתיו ואת-מזבחתיו ויאמר ליהודה ולירושלם לפני המזבח הזה תשתחוו. 8 ועתה התערב נא את-אדני המלך אשור ואתנה לך אלפים סוסים אם-תוכל לתת לך רכבים עליהם. 9 ואיך תשיב את פני פחת אחד עבדי אדני הקטנים ותבטח לך על-מצרים לרכב ולפרשים. 10 ועתה המבלעדי יהוה עליתי על-הארץ הזאת להשחיתה יהוה אמר אלי עלה אל-הארץ הזאת והשחיתה.

11 ויאמר אליקים ושבנא ויואח אל-רב-שקה דבר-נא אל-עבדיך ארמית כי שמעים אנחנו ואל-תדבר אלינו יהודית באזני העם אשר על-החומה. 12 ויאמר רב-שקה האל אדניך ואליך שלחני אדני לדבר את-הדברים האלה הלא על-האנשים הישבים על-החומה לאכל את-חראיהם ולשתות את-שיניהם עמכם. 13 ויעמד רב-שקה ויקרא בקול-גדול יהודית ויאמר שמעו את-דברי המלך הגדול מלך אשור. 14 כה אמר המלך אל-ישא לכם חזקיהו כי לא-יוכל להציל אתכם. 15 ואל-יבטח אתכם חזקיהו אל-יהוה לאמר הצל יצילנו יהוה לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור. 16 אל-תשמעו אל-חזקיהו כי כה אמר המלך אשור עשו-אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש-גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי-בורו. 17 עד-באי ולקחתי אתכם אל-ארץ כארצכם ארץ דגן ותירוש ארץ לחם וכרמים. 18 פן-יסית אתכם חזקיהו לאמר יהוה יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את-ארצו מיד מלך אשור. 19 איה אלהי חמת וארפד איה אלהי ספרוים וכי-הצילו את-שמרון מידי. 20 מי בכל-אלהי הארצות האלה אשר-הצילו את-ארצם מידי כי-יציל יהוה את-ירושלם מידי. 21 ויחרישו ולא-ענו אתו דבר כי-מצות המלך היא לאמר לא תענהו. 22 ויבא אליקים בן-חלקיהו אשר-על-הבית ושבנא הסופר ויואח בן-אסף המזכיר אל-חזקיהו קרועי בגדים ויגידו לו את דברי רב-שקה.

ראשי > תנ''ך > ישעיהו >


תוספות ותגובות