ראשי > תנ''ך > שמות >


שמות א

1 ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו. 2 ראובן שמעון לוי ויהודה. 3 יששכר זבולן ובנימן. 4 דן ונפתלי גד ואשר. 5 ויהי כל-נפש יצאי ירך-יעקב שבעים נפש ויוסף היה במצרים. 6 וימת יוסף וכל-אחיו וכל הדור ההוא. 7 ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאד מאד ותמלא הארץ אתם.

8 ויקם מלך-חדש על-מצרים אשר לא-ידע את-יוסף. 9 ויאמר אל-עמו הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. 10 הבה נתחכמה לו פן-ירבה והיה כי-תקראנה מלחמה ונוסף גם-הוא על-שנאינו ונלחם-בנו ועלה מן-הארץ. 11 וישימו עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את-פתם ואת-רעמסס. 12 וכאשר יענו אתו כן ירבה וכן יפרץ ויקצו מפני בני ישראל. 13 ויעבדו מצרים את-בני ישראל בפרך. 14 וימררו את-חייהם בעבדה קשה בחמר ובלבנים ובכל-עבדה בשדה את כל-עבדתם אשר-עבדו בהם בפרך. 15 ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. 16 ויאמר בילדכן את-העבריות וראיתן על-האבנים אם-בן הוא והמתן אתו ואם-בת הוא וחיה. 17 ותיראן המילדת את-האלהים ולא עשו כאשר דבר אליהן מלך מצרים ותחיין את-הילדים. 18 ויקרא מלך-מצרים למילדת ויאמר להן מדוע עשיתן הדבר הזה ותחיין את-הילדים. 19 ותאמרן המילדת אל-פרעה כי לא כנשים המצרית העברית כי-חיות הנה בטרם תבוא אלהן המילדת וילדו. 20 וייטב אלהים למילדת וירב העם ויעצמו מאד. 21 ויהי כי-יראו המילדת את-האלהים ויעש להם בתים. 22 ויצו פרעה לכל-עמו לאמר כל-הבן הילוד היארה תשליכהו וכל-הבת תחיון.

ראשי > תנ''ך > שמות >


תוספות ותגובות