ראשי > תנ''ך > בראשית >


בראשית לג

1 וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא ועמו ארבע מאות איש ויחץ את-הילדים על-לאה ועל-רחל ועל שתי השפחות. 2 וישם את-השפחות ואת-ילדיהן ראשנה ואת-לאה וילדיה אחרנים ואת-רחל ואת-יוסף אחרנים. 3 והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה שבע פעמים עד-גשתו עד-אחיו. 4 וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפל על-צוארו וישקהו ויבכו. 5 וישא את-עיניו וירא את-הנשים ואת-הילדים ויאמר מי-אלה לך ויאמר הילדים אשר-חנן אלהים את-עבדך. 6 ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין. 7 ותגש גם-לאה וילדיה וישתחוו ואחר נגש יוסף ורחל וישתחוו. 8 ויאמר מי לך כל-המחנה הזה אשר פגשתי ויאמר למצא-חן בעיני אדני. 9 ויאמר עשו יש-לי רב אחי יהי לך אשר-לך. 10 ויאמר יעקב אל-נא אם-נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על-כן ראיתי פניך כראת פני אלהים ותרצני. 11 קח-נא את-ברכתי אשר הבאת לך כי-חנני אלהים וכי יש-לי-כל ויפצר-בו ויקח. 12 ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך. 13 ויאמר אליו אדני ידע כי-הילדים רכים והצאן והבקר עלות עלי ודפקום יום אחד ומתו כל-הצאן. 14 יעבר-נא אדני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר-לפני ולרגל הילדים עד אשר-אבא אל-אדני שעירה. 15 ויאמר עשו אציגה-נא עמך מן-העם אשר אתי ויאמר למה זה אמצא-חן בעיני אדני. 16 וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה. 17 ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת על-כן קרא שם-המקום סכות.

18 ויבא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבאו מפדן ארם ויחן את-פני העיר. 19 ויקן את-חלקת השדה אשר נטה-שם אהלו מיד בני-חמור אבי שכם במאה קשיטה. 20 ויצב-שם מזבח ויקרא-לו אל אלהי ישראל.

ראשי > תנ''ך > בראשית >


תוספות ותגובות