חומש = מעשר כפול

מאת: אראל

אל:

נכתב ב: 23:10:38  07.02.2009, כתוספת/תגובה ל: נושא

בכמה מקומות בתורה נאמר שאדם צריך לשלם קנס של חומש או חמישית :
ע"פ חז"ל, הכוונה ל" חומש מלבר ", כלומר "מבחוץ" - הקנס מהווה חמישית מהסכום לאחר הוספת הקנס, שהם רבע מהסכום לפני הוספת הקנס. למשל, אם אדם אכל 8 פרוסות-לחם של תרומה, הוא יצטרך לשלם 10 - הקנס הוא 2, שהוא חמישית מ-10.

ייתכן שדין תשלומי חומש נובע משילוב של שני דינים: דין מעשר ודין תשלומי כפל :

א. משמעות המעשר היא ההכרה בבעלות האלהית על הרכוש - ההכרה בכך שכל מה שיש לאדם ניתן לו מידי ה', כדברי יעקב אבינו: בראשית כח22: " ...וכל אשר תתן לי - עשר אעשרנו לך ": " לא ניטול תשע לעצמנו, אלא אם כן מסרנו כנגדם אחד לרשות הקדש " (רש"ר הירש על ויקרא ה26).

ב. משמעות הכפל היא קנס "מידה כנגד מידה" על גניבה (ראו גם תשלומי כפל).

אדם שמשתמש בדבר קודש לתועלתו האישית כופר בעיקרון הבעלות האלהית על הרכוש, וכאילו "גונב" את המעשר, ולכן עליו לשלם "תשלומי כפל" על המעשר: " כאן יש לכפר על פגיעה ברשות הקדש, ולפיכך נכפל הביטוי: לא ניטול שמונה לעצמנו, אלא אם כן מסרנו כנגדם שניים לרשות הקדש " (רש"ר הירש, שם).

גם אדם שנשבע לשקר על כפירה בחוב לחברו כביכול משתמש בדבר קודש לתועלתו האישית - הוא משתמש בשם ה' כדי להרוויח כסף, ולכן דינו זהה למועל ברכוש שהוקדש; ראו מעילה בשם ה'.

תגובות