שתהיינה משמרות הכהנים והלויים שוות ברגלים

תוספות ותגובות