לא להניח לגוי לעבוד עבודת פרך בעבד עברי הנמכר לו

תוספות ותגובות