לא לכלות כל פירות הכרם בעת הבציר אלא יניח מהם פאה לעניים - את העוללות

תוספות ותגובות