שלא ייכנסו הכוהנים בכל עת במקדש, וכל שכן זרים

תוספות ותגובות