שינהגו המצורע וכל טמאי אדם בפרימת הבגדים

תוספות ותגובות