החפשמה תרהט
 
 
ןמדירפ ןהכ ןועמש ברה תאמ
 
 
 
.םייחהמ דומלל רשפא החפשמה תרהט תרימש לש התובישח לע
 
תישחומהו רתויב הבוטה הרוצב םידמלמש שי םיבר םירקמ
 
.וז הווצמ לש התובישח לע רתויב
 
 
 
לע םיאושינה רחאל ןכדשה לצא ןנולתהש גוז לע יל עדונ :לשמל
 
.?"וניניב הייורש האנשו ונתוא תאשה דציכ" :תונעטב אבו ךודישה
 
הבושת תא לביקו בתכב שטיבבולמ יברל הנפ ,ול רצב ,ןכדשה
 
ךירצשכש םושמ הפי ולע אל גוזה יאושינ ,יברה ירבדל .הרזומ
 
ןיבה ןכש םירבדהמ עגפנ לעבה .ךפיהלו בורק זא קוחר תויהל
 
לבא .החפשמה תרהט יניד לע רמוש אוה ןיא יכ רובס יברהש
 
ייחשו םירבדה ינפ ויה ךכש ןכדשה ינפב הדוה ,המ ןמז רובעכ
 
לע דיפקהל גוזה ינב ולחהש זאמ ךורע ןיאל ורפתשה ולש ןיאושינה
 
.הרהטה יניד
 
 
 
יברל ונפו לילגב ויחש םינוש םישנא ינש לע רבדמ רחא רופיס
 
ולביקו ההז בתכמ וחלש םהינש .םידלי םהל ודלונ אלש רחאל
 
בתכ ינשלו ןיליפת חינהל ליחתיש יברה בתכ ,דחאל .הנוש הבושת
 
ודלונ םהינשל ,המ ןמז רובעכ .החפשמה תרהט לע רומשל ליחתיש
 
דחאהש רבתסה .דואמ ועתפוהו תובושתה תא וושיה םהו ,םידלי
 
וליאו החפשמה תרהט לע רמש אל ךא םוי ידמ ןיליפת חינמ היה
 
תרהט םויק לע ףקותב הדמע ותשא לבא ןיליפת חינה אל ינשה
 
0התוא העיבשה התבסו וקורמ יאצויל תב התיה ןכש החפשמה
 
.החפשמה תרהט לע רומשל םיאושינה ינפל הזוזמב
 
 
 
איבא תאז םוקמב לבא הז ,אשונב םירופיס הנהכו הנהכ דוע שי
 
לע תצק ריבסתש 'ץיבודרט הכרב תינברה לש היפמ םירבד ןאכ
 
:הרהטה תווצמ לש םיינחורה םיטביהה
 
לכ םיפאוש וילא -לאידיא .ןוילע ךרעכ תודהיב תספתנ החפשמה" 
 
יורק וניא השא ול ןיאש ימ"ו האלמ תודחא לש הינומרה ,היביכרמ
 
,םהינש ."אפוג גלפ" ,אלא םניא ,םמצעלשכ השאהו רבגה ."םדא
 
םילוכי םה ןיא ,דחא םזינגרוא לש בלו חמ םיווהמ ,השאהו שיאה
 
,םתוגזמתהב קר ,םילאודיבדניאכ "תימצע המשגה"ל עיגהל
 
המשגהה וז אהת ,תוברלו תורפל הדעונש החפשמ תריציבו
 
!תחא הדיחיכ םהינש לש תימצעה
 
 
 
ןיאושינהו ,וירוה תחפשמל םהמ דחא לכ רושק ןיאושינל דע
 
קבדו" ןיבל "ומא תאו ויבא תא שיא בוזעי" ןיב רבעמ םיווהמ
 
ןיא ובש םייניב בלש ,תודהיב ןיא םלועל ."דחא רשבל ויהו ותשאב
 
?"ינא המ -ימצעל ינאשכ" יכ החפשמ לש ביטלקלוקמ קלח םדאה
 
לש םיכרעה לע םיפידע "ינא"ה לש םיכרצה ןיא ,תודהיב ,םלועל
 
.בגשנ לאידיאכ תספתנה החפשמה
 
 
 
הרהט ": דוס -זר ה"בקה ונל ןתנ ,הז ןוילע ךרע לע רומשל תנמ לע
 
יברה רמוא ,תונקיידב החפשמה תרהט תרמשנ רשאכ ."השודקו
 
קוקז אל ימו) "הבהא"ל :ירק,"תיב םולש"ל הלוגס וז שטיבאבוילמ
 
ינוזמו ייח ינבל" רהוזה ןושלכ ,הסנרפלו םינבל םג הלוגס וז ,(?הל
 
.(חווירב הסנרפו תואירב ,םינב) "אחיור
 
 
 
הלימה תא תורצוי ןהל תופתושמה תויתואה "השא"ו "שיא"
 
תדקוי תויהל הלוכיו הלכמו תפרוש תויהל הלוכי שא ."שא"
 
תתל שי ,תומימחו תובהלתה לש - וזכ "שא" רומשל ידכ .תטהולו
 
ה-י השאהו שיאה לש תונושה תויתואהמ תפרטצמה הלימל יוטיב
 
- "םהיניב הניכש - וכז" :םהיניב ה"בקל םוקמ תתל שי .'ה םש -
 
!!!הבהא , הרהט ,השודק
 
 
 
הידוהי הנניאש השא רשאכ .ידוהיה םעל קרו ךא ןתינ הז זר
 
השא רשאכ .השאב יוניש םוש רצוי רבדה ןיא -הווקמב תלבוט
 
לא הרשקנש רחאל זא ,רחא סוטטסל תרבוע איה תלבוט הידוהי
 
," לוטיבה " תויתוא " הליבט ,הלוכ לכ - םימשגה ימ - רוקמה ימ
 
םיקלא םע ,םוקיה םע ,האירבה םע תללכנו תלטבתמ איה
 
תושדחתה לש היווה .השדח היווה תרצונ - "עבטה" :אירטמיגב
 
.הקיחשה לש ךפיהה איהש גוזה ינב ןיב תימשגו תינחור)
 
"םיינסרה" וליפאו "םיימתס" תויהל םילוכי הלועפ לכו םצע לכ
 
דציכ קר איה הלאשה ,"םייקולא" וליפאו "םילענ"תויהל םילוכיו
 
הרכש ידכ דע תותשל רשפא ,אמגודל ןיי :םהב םישמתשמ
 
תויפש דוביא ידכ דע עיגהל וא הנממ םרגנש איקה ךותב ללוגתהלו
 
ןתינ ,שונא בבל חמשל לוכי ןייו .לוהוכלאל תורכמתהו תעדה
 
.םיגחבו תוחמשב ותותשל
 
 
 
רשפא .גוז ינב ןיב םיימיטניאה םירשקה לע רבודמ רשאכ םג ךכ
 
יאלמ ,ןומא ירסח ,םיינדגוב ,םיליפשמ ,םיינסרה ויהי םהש
 
רשקל רוקמ ,םיילענו םיינחור ויהי םהש רשפאו ,'דכו הוואת
 
.השודקלו העפשהל ,הבהאלו
 
 
 
יתיכז עובשה .ןמייקל ידכ החפשמה תרהט תוכלה תא דומלל שי
 
תירב תחמשב .43 ליגב רוכבה הנב תא הדליש השא תחמשב תוארל
 
הבושתב הרזחש רחאל לבא ,תורהל התשקתהש הרפס איה הלימה
 
םהמש התווקו תסנכה תיבב החפשמה תרהט ירועישל העיגה
 
לכ וכז םירועישה תרדס םויס םע .הרק ךכ ןכאו ,העושי הל חמצת
 
."תירבה תחמשב המיע דחי שגרתהל תופתתשמה