כתיבת התורה והשירה

קוד: כתיבת התורה והשירה בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

כתיבת התורה (או חלקים ממנה) מתוארת בכמה מקומות:

דברים לא9, לאחר שמשה הולך ומדבר את הדברים האלה אל כל ישראל: "ויכתוב משה את התורה הזאת , וייתנה אל הכוהנים בני לוי, הנושאים את ארון ברית ה'; ואל כל זקני ישראל. ויצו משה אותם לאמור: מקץ שבע שנים, במועד שנת השמיטה - בחג הסוכות; בבוא כל ישראל לראות את פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר: תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל - באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך - למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את ה' אלהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת . ובניהם, אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו - ליראה את ה' אלהיכם: כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה."

דברים לא19, לאחר שה' אומר למשה שבני ישראל הולכים לזנות אחרי אלהי נכר הארץ:  ועתה כתבו לכם את השירה הזאת , ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם; למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן; ופנה אל אלוהים אחרים, ועבדום, וניאצוני, והפר את בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תישכח מפי זרעו: כי ידעתי את יצרו, אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי. ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא, וילמדה את בני ישראל ...

דברים לא24: ויהי ככלות משה לכתוב את דברי התורה הזאת - על ספר: עד תומם . ויצו משה את הלויים, נושאי ארון ברית ה', לאמור: לקוח את ספר התורה הזה , ושמתם אותו מצד ארון ברית ה' אלהיכם; והיה שם בך לעד. כי אנכי ידעתי את מרייך ואת ערפך הקשה; הן בעודני חי עמכם היום ממרים הייתם עם ה', ואף כי אחרי מותי.

דברים לא28: הקהילו אליי את כל זקני שבטיכם ושוטריכם; ואדברה באזניהם את הדברים האלה , ואעידה בם את השמים ואת הארץ. כי ידעתי אחרי מותי כי השחת תשחיתון, וסרתם מן הדרך אשר ציוויתי אתכם; וקראת אתכם הרעה באחרית הימים - כי תעשו את הרע בעיני ה', להכעיסו במעשה ידיכם. וידבר משה באזני כל קהל ישראל את דברי השירה הזאת - עד תומם . האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרי פי... ונקם ישיב לצריו, וכיפר אדמתו עמו. ויבוא משה, וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם; הוא והושע בן נון.  ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה אל כל ישראל . ויאמר אליהם: שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום: אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריק הוא מכם - כי הוא חייכם; ובדבר הזה תאריכו ימים...

ניסיתי להבין מה בדיוק נכתב בכל פעם,  והצלחתי באופן חלקי בלבד:

תגובות