ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


דברי הימים ב יד

1 ויעש אסא הטוב והישר בעיני יהוה אלהיו. 2 ויסר את-מזבחות הנכר והבמות וישבר את-המצבות ויגדע את-האשרים. 3 ויאמר ליהודה לדרוש את-יהוה אלהי אבותיהם ולעשות התורה והמצוה. 4 ויסר מכל-ערי יהודה את-הבמות ואת-החמנים ותשקט הממלכה לפניו. 5 ויבן ערי מצורה ביהודה כי-שקטה הארץ ואין-עמו מלחמה בשנים האלה כי-הניח יהוה לו. 6 ויאמר ליהודה נבנה את-הערים האלה ונסב חומה ומגדלים דלתים ובריחים עודנו הארץ לפנינו כי דרשנו את-יהוה אלהינו דרשנו וינח לנו מסביב ויבנו ויצליחו.

7 ויהי לאסא חיל נשא צנה ורמח מיהודה שלש מאות אלף ומבנימן נשאי מגן ודרכי קשת מאתים ושמונים אלף כל-אלה גבורי חיל. 8 ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד-מרשה. 9 ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה. 10 ויקרא אסא אל-יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין-עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי-עליך נשענו ובשמך באנו על-ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל-יעצר עמך אנוש. 11 ויגף יהוה את-הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים. 12 וירדפם אסא והעם אשר-עמו עד-לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי-נשברו לפני-יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד. 13 ויכו את כל-הערים סביבות גרר כי-היה פחד-יהוה עליהם ויבזו את-כל-הערים כי-בזה רבה היתה בהם. 14 וגם-אהלי מקנה הכו וישבו צאן לרב וגמלים וישבו ירושלם.

ראשי > תנ''ך > דברי הימים ב >


תוספות ותגובות