ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


מלכים ב טז

1 בשנת שבע-עשרה שנה לפקח בן-רמליהו מלך אחז בן-יותם מלך יהודה. 2 בן-עשרים שנה אחז במלכו ושש-עשרה שנה מלך בירושלם ולא-עשה הישר בעיני יהוה אלהיו כדוד אביו. 3 וילך בדרך מלכי ישראל וגם את-בנו העביר באש כתעבות הגוים אשר הוריש יהוה אתם מפני בני ישראל. 4 ויזבח ויקטר בבמות ועל-הגבעות ותחת כל-עץ רענן. 5 אז יעלה רצין מלך-ארם ופקח בן-רמליהו מלך-ישראל ירושלם למלחמה ויצרו על-אחז ולא יכלו להלחם. 6 בעת ההיא השיב רצין מלך-ארם את-אילת לארם וינשל את-היהודים מאילות וארמים באו אילת וישבו שם עד היום הזה.

7 וישלח אחז מלאכים אל-תגלת פלסר מלך-אשור לאמר עבדך ובנך אני עלה והושעני מכף מלך-ארם ומכף מלך ישראל הקומים עלי. 8 ויקח אחז את-הכסף ואת-הזהב הנמצא בית יהוה ובאצרות בית המלך וישלח למלך-אשור שחד. 9 וישמע אליו מלך אשור ויעל מלך אשור אל-דמשק ויתפשה ויגלה קירה ואת-רצין המית. 10 וילך המלך אחז לקראת תגלת פלאסר מלך-אשור דומשק וירא את-המזבח אשר בדמשק וישלח המלך אחז אל-אוריה הכהן את-דמות המזבח ואת-תבניתו לכל-מעשהו. 11 ויבן אוריה הכהן את-המזבח ככל אשר-שלח המלך אחז מדמשק כן עשה אוריה הכהן עד-בוא המלך-אחז מדמשק. 12 ויבא המלך מדמשק וירא המלך את-המזבח ויקרב המלך על-המזבח ויעל עליו. 13 ויקטר את-עלתו ואת-מנחתו ויסך את-נסכו ויזרק את-דם-השלמים אשר-לו על-המזבח. 14 ואת המזבח הנחשת אשר לפני יהוה ויקרב מאת פני הבית מבין המזבח ומבין בית יהוה ויתן אתו על-ירך המזבח צפונה. 15 ויצוהו המלך-אחז את-אוריה הכהן לאמר על המזבח הגדול הקטר את-עלת-הבקר ואת-מנחת הערב ואת-עלת המלך ואת-מנחתו ואת עלת כל-עם הארץ ומנחתם ונסכיהם וכל-דם עלה וכל-דם-זבח עליו תזרק ומזבח הנחשת יהיה-לי לבקר. 16 ויעש אוריה הכהן ככל אשר-צוה המלך אחז. 17 ויקצץ המלך אחז את-המסגרות המכנות ויסר מעליהם ואת-הכיר ואת-הים הורד מעל הבקר הנחשת אשר תחתיה ויתן אתו על מרצפת אבנים. 18 ואת-מיסך השבת אשר-בנו בבית ואת-מבוא המלך החיצונה הסב בית יהוה מפני מלך אשור. 19 ויתר דברי אחז אשר עשה הלא-הם כתובים על-ספר דברי הימים למלכי יהודה. 20 וישכב אחז עם-אבתיו ויקבר עם-אבתיו בעיר דוד וימלך חזקיהו בנו תחתיו.

ראשי > תנ''ך > מלכים ב >


תוספות ותגובות