ראשי > תנ''ך > שופטים >


שופטים י

1 ויקם אחרי אבימלך להושיע את-ישראל תולע בן-פואה בן-דודו איש יששכר והוא-ישב בשמיר בהר אפרים. 2 וישפט את-ישראל עשרים ושלש שנה וימת ויקבר בשמיר.

3 ויקם אחריו יאיר הגלעדי וישפט את-ישראל עשרים ושתים שנה. 4 ויהי-לו שלשים בנים רכבים על-שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד. 5 וימת יאיר ויקבר בקמון.

6 ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את-הבעלים ואת-העשתרות ואת-אלהי ארם ואת-אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני-עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את-יהוה ולא עבדוהו. 7 ויחר-אף יהוה בישראל וימכרם ביד-פלשתים וביד בני עמון. 8 וירעצו וירצצו את-בני ישראל בשנה ההיא שמנה עשרה שנה את-כל-בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמרי אשר בגלעד. 9 ויעברו בני-עמון את-הירדן להלחם גם-ביהודה ובבנימין ובבית אפרים ותצר לישראל מאד. 10 ויזעקו בני ישראל אל-יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את-אלהינו ונעבד את-הבעלים.

11 ויאמר יהוה אל-בני ישראל הלא ממצרים ומן-האמרי ומן-בני עמון ומן-פלשתים. 12 וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם. 13 ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא-אוסיף להושיע אתכם. 14 לכו וזעקו אל-האלהים אשר בחרתם בם המה יושיעו לכם בעת צרתכם. 15 ויאמרו בני-ישראל אל-יהוה חטאנו עשה-אתה לנו ככל-הטוב בעיניך אך הצילנו נא היום הזה. 16 ויסירו את-אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את-יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל.

17 ויצעקו בני עמון ויחנו בגלעד ויאספו בני ישראל ויחנו במצפה. 18 ויאמרו העם שרי גלעד איש אל-רעהו מי האיש אשר יחל להלחם בבני עמון יהיה לראש לכל ישבי גלעד.

ראשי > תנ''ך > שופטים >


תוספות ותגובות