עבודה עברית

קוד: עבודה עברית בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: תמר ביר, שאקל, אראל

אל: נ..נח..נח"ת כסלו ס'

ויכוח בין שאקל (= ש כחתי א יך ק וראים ל ו)לבין אראל, שבת טכניון:

שאקל: אני צבּע. לדעתי זה חשוב לעודד יהודים לעסוק בעבודת כפיים -- 'עבודה עברית'!

אראל: מעניין שבתנ"ך הערך של 'עבודה עברית' לא כל כך חשוב. דווקא בנבואה שמתארת את הגאולה (ישעיה ס 10) נאמר " ובנו בני נכר חומותייך"!

שאקל: אבל בעזרא ד מסופר, שכאשר התחילו שבי הגולה לבנות את ביהמ"ק השני, הגויים באו וביקשו לעזור, ומנהיגי היהודים אמרו להם " לא לכם ולנו לבנות בית לא-להינו" – מכאן שאסור לתת לגויים לעבוד בשבילנו!

אראל: זה באמת מוזר – למה הם לא הסכימו? האם הם לא הכירו את הנבואה הזאת של ישעיהו?

שאקל: כי הגויים – גם כשהם לא עובדים ע"ז בפועל, אי אפשר לסמוך עליהם, כי ייתכן שיש להם מחשבות של ע"ז, ואם הם ישתתפו בבניין המקדש – הם יחללו את קדושתו.

אראל: ההסבר הזה מתאים רק לבניין המקדש – לא לבניין בתים רגילים. כשבונים בתים רגילים, או אפילו את חומות ירושלים – זה דווקא טוב שהגויים יעבדו בשבילנו, כמו שכתוב בדברי ישעיהו הנ"ל.

שאקל: הנבואה הזאת שהבאת מישעיהו היא נבואה שלילית – היא נאמרה לגנותם של ישראל.

אראל:??? כל הנבואה שם היא נבואת גאולה מלאה שמחה – " קומי אורי כי בא אורך..." איך הגעת למסקנה שזו נבואה שלילית? תראה לי איפה זה נרמז בנבואה! (אראל מושיט לשאקל ספר תנ"ך מלא).

שאקל:הספר הזה הוא ספר נוצרי! יהודים אף-פעם לא למדו מתוך תנ"ך בלי פרשנים, זה אסור!

אראל (מזועזע עד עמקי נשמתו; לאחר כמה שניות מתאושש ומביא ספר 'מקראות גדולות'):הנה, הספר הזה הוא בוודאי ספר יהודי גם לפי דעתך! תראה לי כאן איזה פרשן אומר שהנבואה הזאת היא נבואה שלילית!

שאקל: הנה, ראב"ע מפרש כאן " שיבנו גויים חומות ירושלים ".

אראל:???

שאקל: "גויים " זה כינוי גנאי – ברור מכאן שהנבואה היא שלילית!

אראל:עליך אמרו חכמים: "אין דבר העומד בפני הרצון – אפילו ספר תורה שבהיכל"!

ואתם, קוראים יקרים, עזרו לשאקל ולאראל למצוא נימוקים רציניים יותר לדעותיהם (מתוך התנ"ך, כמובן) - בעד או נגד ערך העבודה העברית!

 

תגובה / תמר ביר

ב"מדור הויכוחים הסוערים" התפרסם ויכוח בנושא העבודה העברית. בתנ"ך יש עוד הרבה פסוקים שקשורים לנושא:

 1. נגד עבודה עברית:

  • " הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים נסי, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתף תינשאנה. היו מלכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך..." (ישעיה מט 22). כלומר: באחרית הימים בנ"י לא יצטרכו להתאמץ בכלל -- אפילו לא ללכת!
  • " ועמדו זרים, ורעו צאנכם; ובני נכר -- אכריכם וכורמיכם" (ישעיה סא 5).
  • נגד עבודה בכלל: " מה יתרון העושה באשר הוא עמל?!" (קהלת ג 9).

 2. בעד עבודה עברית:
  • בעד עבודה בכלל: " יגיע כפיך כי תאכל -- אשריך וטוב לך" (תהלים קכח 2).
  • " לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם" (משלי ו 6)
  • " בזעת אפיך תאכל לחם..." (בראשית ג 19),
  • כל המצוות התלויות בארץ מוכיחות שיש ערך רוחני לעבודת האדמה של בני ישראל!
  • " והיה כי יביאך ה' א-לוהיך אל הארץ... ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת; ואכלת, ושבעת. הישמר לך פן תשכח את ה', אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים!" כלומר: כשבנ"י מקבלים הרבה רכוש בלי לעבוד -- זה עלול לגרום להם לשכוח את ה' ח"ו! (אראל: גם כשבני-ישראל עובדים, זה עלול לגרום להם לשכוח את ה')

ראו גם: צדיקים - מלאכתם נעשית בידי אחרים?

תגובות