הגבלת אחריות על נזקים

קוד: הגבלת אחריות על נזקים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: רבי אלעזר

אל: בבא קמא נה:

אמר רבי אלעזר, ואמרי לה במתניתא תנא:

ארבעה דברים התורה מיעטה בשמירתן, ואלו הן: בור, ו אש, שן, ו רגל:

  • בור - דכתיב ( שמות כא33 ) " כי יפתח איש בור או כי יכרה איש בור ולא יכסנו" - הא, כסהו ( אפילו פורתא ) - פטור ( ולא בעי עד דטאים ליה בעפרא );  (ראו נזקי בור - סיכום)
  • אש - דכתיב ( שמות כב5 ) " שלם ישלם המבעיר את הבערה " - עד דעביד כעין מבעיר ( בפשיעה);
  • שן - דכתיב ( שמות כב4 ) " ובער בשדה אחר" - עד דעביד כעין 'ובער' ( כעין שיאכילנה לבהמתו בידים, כלומר: בפשיעה);
  • רגל - דכתיב ( שם ) " ושלח " - עד דעביד כעין 'ושלח'; ותניא 'ושלח' - זה הרגל... 'ובער' - זה השן...

תגובות