*^[א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+$ - ניווט בתנך

תוצאות הניווט בתנך

היעד:
עם ניקוד עם סיכום בלי רווח לאחור

699 תוצאות חיפוש ביטוי רגולרי בתנ"ך

 1. בראשית ב1: "ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"
 2. בראשית ו8: "ונח מצא חן בעיני ה'" (פירוט)
 3. בראשית ח15: "וידבר אלהים אל נח לאמר"
 4. בראשית י3: "ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה"
 5. בראשית יב9: "ויסע אברם הלוך ונסוע הנגבה" (פירוט)
 6. בראשית טו6: "והאמן בה' ויחשבה לו צדקה" (פירוט)
 7. בראשית יט7: "ויאמר אל נא אחי תרעו" (פירוט)
 8. בראשית יט36: "ותהרין שתי בנות לוט מאביהן" (פירוט)
 9. בראשית כג12: "וישתחו אברהם לפני עם הארץ" (פירוט)
 10. בראשית כה15: "חדד ותימא יטור נפיש וקדמה"
 11. בראשית כו30: "ויעש להם משתה ויאכלו וישתו" (פירוט)
 12. בראשית כו35: "ותהיין מרת רוח ליצחק ולרבקה" (פירוט)
 13. בראשית ל5: "ותהר בלהה ותלד ליעקב בן"
 14. בראשית ל28: "ויאמר נקבה שכרך עלי ואתנה" (פירוט)
 15. בראשית לא45: "ויקח יעקב אבן וירימה מצבה" (פירוט)
 16. בראשית לג6: "ותגשן השפחות הנה וילדיהן ותשתחוין" (פירוט)
 17. בראשית לג12: "ויאמר נסעה ונלכה ואלכה לנגדך" (פירוט)
 18. בראשית לד31: "ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו" (פירוט)
 19. בראשית לו1: "ואלה תלדות עשו הוא אדום"
 20. בראשית לו28: "אלה בני דישן עוץ וארן"
 21. בראשית מו11: "ובני לוי גרשון קהת ומררי"
 22. בראשית מו14: "ובני זבלון סרד ואלון ויחלאל"
 23. בראשית מט23: "וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים"
 24. שמות ו10: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 25. שמות ו17: "בני גרשון לבני ושמעי למשפחתם"
 26. שמות ו21: "ובני יצהר קרח ונפג וזכרי"
 27. שמות ו22: "ובני עזיאל מישאל ואלצפן וסתרי" (פירוט)
 28. שמות ט17: "עודך מסתולל בעמי לבלתי שלחם"
 29. שמות יב45: "תושב ושכיר לא יאכל בו"
 30. שמות יב47: "כל עדת ישראל יעשו אתו"
 31. שמות יג1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 32. שמות יג4: "היום אתם יצאים בחדש האביב"
 33. שמות יד1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 34. שמות יד14: "ה' ילחם לכם ואתם תחרשון" (פירוט)
 35. שמות טו3: "ה' איש מלחמה ה' שמו"
 36. שמות טז11: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 37. שמות כ7: "זכור את יום השבת לקדשו"
 38. שמות כא1: "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
 39. שמות כא12: "מכה איש ומת מות יומת"
 40. שמות כא15: "ומכה אביו ואמו מות יומת"
 41. שמות כא17: "ומקלל אביו ואמו מות יומת"
 42. שמות כב21: "כל אלמנה ויתום לא תענון"
 43. שמות כג6: "לא תטה משפט אבינך בריבו"
 44. שמות כג14: "שלש רגלים תחג לי בשנה"
 45. שמות כג32: "לא תכרת להם ולאלהיהם ברית"
 46. שמות כה1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 47. שמות כה8: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"
 48. שמות כח18: "והטור השני נפך ספיר ויהלם"
 49. שמות כח19: "והטור השלישי לשם שבו ואחלמה"
 50. שמות כט8: "ואת בניו תקריב והלבשתם כתנת"
 51. שמות ל11: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 52. שמות ל17: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 53. שמות ל22: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 54. שמות לא1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 55. שמות לא12: "ויאמר ה' אל משה לאמר"
 56. שמות לג14: "ויאמר פני ילכו והנחתי לך"
 57. שמות לג18: "ויאמר הראני נא את כבדך"
 58. שמות לד8: "וימהר משה ויקד ארצה וישתחו"
 59. שמות לד17: "אלהי מסכה לא תעשה לך"
 60. שמות לח13: "ולפאת קדמה מזרחה חמשים אמה"
 61. שמות לט11: "והטור השני נפך ספיר ויהלם"
 62. שמות לט12: "והטור השלישי לשם שבו ואחלמה" (פירוט)
 63. שמות מ1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 64. שמות מ28: "וישם את מסך הפתח למשכן"
 65. ויקרא ד1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 66. ויקרא ה14: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 67. ויקרא ה19: "אשם הוא אשם אשם לה'"
 68. ויקרא ה20: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 69. ויקרא ו1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 70. ויקרא ו12: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 71. ויקרא ו17: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 72. ויקרא ז22: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 73. ויקרא ז28: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 74. ויקרא ח1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 75. ויקרא ח32: "והנותר בבשר ובלחם באש תשרפו"
 76. ויקרא ט16: "ויקרב את העלה ויעשה כמשפט"
 77. ויקרא י8: "וידבר ה' אל אהרן לאמר"
 78. ויקרא יא14: "ואת הדאה ואת האיה למינה"
 79. ויקרא יא30: "והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת"
 80. ויקרא יב1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 81. ויקרא יב3: "וביום השמיני ימול בשר ערלתו"
 82. ויקרא יד1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 83. ויקרא טז25: "ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה"
 84. ויקרא יז1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 85. ויקרא יח1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 86. ויקרא יט1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 87. ויקרא כ1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 88. ויקרא כא4: "לא יטמא בעל בעמיו להחלו"
 89. ויקרא כא16: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 90. ויקרא כב1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 91. ויקרא כב17: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 92. ויקרא כב26: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 93. ויקרא כג1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 94. ויקרא כג9: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 95. ויקרא כג23: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 96. ויקרא כג26: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 97. ויקרא כג33: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 98. ויקרא כד1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 99. ויקרא כד13: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 100. ויקרא כז1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 101. במדבר א48: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 102. במדבר ג5: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 103. במדבר ג11: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 104. במדבר ג44: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 105. במדבר ד21: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 106. במדבר ה1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 107. במדבר ה5: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 108. במדבר ה11: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 109. במדבר ו1: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 110. במדבר ו22: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 111. במדבר ו25: "יאר ה' פניו אליך ויחנך"
 112. במדבר ז4: "ויאמר ה' אל משה לאמר"
 113. במדבר ח1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 114. במדבר ח5: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 115. במדבר ח23: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 116. במדבר ט9: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 117. במדבר י1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 118. במדבר יב9: "ויחר אף ה' בם וילך"
 119. במדבר יג1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 120. במדבר יג5: "למטה שמעון שפט בן חורי"
 121. במדבר יג6: "למטה יהודה כלב בן יפנה"
 122. במדבר יג7: "למטה יששכר יגאל בן יוסף"
 123. במדבר יג8: "למטה אפרים הושע בן נון"
 124. במדבר יג9: "למטה בנימן פלטי בן רפוא"
 125. במדבר יג10: "למטה זבולן גדיאל בן סודי"
 126. במדבר יג12: "למטה דן עמיאל בן גמלי"
 127. במדבר יג13: "למטה אשר סתור בן מיכאל"
 128. במדבר יג14: "למטה נפתלי נחבי בן ופסי"
 129. במדבר יג15: "למטה גד גאואל בן מכי"
 130. במדבר יד32: "ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה"
 131. במדבר טו1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 132. במדבר טו17: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 133. במדבר טו37: "ויאמר ה' אל משה לאמר"
 134. במדבר טז4: "וישמע משה ויפל על פניו"
 135. במדבר טז23: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 136. במדבר יז1: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 137. במדבר יז9: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 138. במדבר יז16: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 139. במדבר יח14: "כל חרם בישראל לך יהיה"
 140. במדבר יח25: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 141. במדבר כ7: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 142. במדבר כא10: "ויסעו בני ישראל ויחנו באבת"
 143. במדבר כא12: "משם נסעו ויחנו בנחל זרד"
 144. במדבר כד19: "וירד מיעקב והאביד שריד מעיר"
 145. במדבר כה10: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 146. במדבר כה16: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 147. במדבר כה17: "צרור את המדינים והכיתם אותם"
 148. במדבר כו28: "בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים"
 149. במדבר כו52: "וידבר ה' אל משה לאמר" (פירוט)
 150. במדבר כז6: "ויאמר ה' אל משה לאמר"
 151. במדבר כז15: "וידבר משה אל ה' לאמר" (פירוט)
 152. במדבר כח1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 153. במדבר כח22: "ושעיר חטאת אחד לכפר עליכם"
 154. במדבר כח30: "שעיר עזים אחד לכפר עליכם"
 155. במדבר לא1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 156. במדבר לא25: "ויאמר ה' אל משה לאמר"
 157. במדבר לא45: "וחמרים שלשים אלף וחמש מאות"
 158. במדבר לא46: "ונפש אדם ששה עשר אלף"
 159. במדבר לא53: "אנשי הצבא בזזו איש לו"
 160. במדבר לג12: "ויסעו ממדבר סין ויחנו בדפקה"
 161. במדבר לג15: "ויסעו מרפידם ויחנו במדבר סיני"
 162. במדבר לג17: "ויסעו מקברת התאוה ויחנו בחצרת"
 163. במדבר לג19: "ויסעו מרתמה ויחנו ברמן פרץ"
 164. במדבר לג20: "ויסעו מרמן פרץ ויחנו בלבנה"
 165. במדבר לג23: "ויסעו מקהלתה ויחנו בהר שפר"
 166. במדבר לג24: "ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה"
 167. במדבר לג31: "ויסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן"
 168. במדבר לג33: "ויסעו מחר הגדגד ויחנו ביטבתה"
 169. במדבר לג35: "ויסעו מעברנה ויחנו בעצין גבר"
 170. במדבר לג41: "ויסעו מהר ההר ויחנו בצלמנה"
 171. במדבר לג45: "ויסעו מעיים ויחנו בדיבן גד"
 172. במדבר לד1: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 173. במדבר לד16: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 174. במדבר לד21: "למטה בנימן אלידד בן כסלון"
 175. במדבר לה9: "וידבר ה' אל משה לאמר"
 176. דברים ג29: "ונשב בגיא מול בית פעור"
 177. דברים ו9: "וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך"
 178. דברים יא20: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"
 179. דברים יב4: "לא תעשון כן לה' אלהיכם" (פירוט)
 180. דברים יד13: "והראה ואת האיה והדיה למינה"
 181. דברים יד16: "את הכוס ואת הינשוף והתנשמת"
 182. דברים יד17: "והקאת ואת הרחמה ואת השלך"
 183. דברים יד18: "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"
 184. דברים טו1: "מקץ שבע שנים תעשה שמטה" (פירוט)
 185. דברים יח13: "תמים תהיה עם ה' אלהיך" (פירוט)
 186. דברים כב10: "לא תחרש בשור ובחמר יחדו"
 187. דברים לב26: "אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם"
 188. דברים לג25: "ברזל ונחשת מנעלך וכימיך דבאך"
 189. יהושע ד15: "ויאמר ה' אל יהושע לאמר"
 190. יהושע טו27: "וחצר גדה וחשמון ובית פלט"
 191. יהושע טו28: "וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה"
 192. יהושע טו34: "וזנוח ועין גנים תפוח והעינם"
 193. יהושע טו49: "ודנה וקרית סנה היא דבר"
 194. יהושע טו61: "במדבר בית הערבה מדין וסככה"
 195. יהושע טז4: "וינחלו בני יוסף מנשה ואפרים"
 196. יהושע יח22: "ובית הערבה וצמרים ובית אל"
 197. יהושע יט5: "וצקלג ובית המרכבות וחצר סוסה"
 198. יהושע יט18: "ויהי גבולם יזרעאלה והכסולת ושונם"
 199. יהושע יט45: "ויהד ובני ברק וגת רמון"
 200. יהושע כ1: "וידבר ה' אל יהושע לאמר"
 201. שופטים יב10: "וימת אבצן ויקבר בבית לחם"
 202. שמואל א כא1: "ויקם וילך ויהונתן בא העיר"
 203. שמואל ב ה18: "ופלשתים באו וינטשו בעמק רפאים"
 204. שמואל ב יז26: "ויחן ישראל ואבשלם ארץ הגלעד"
 205. שמואל ב כ25: "ושיא ספר וצדוק ואביתר כהנים"
 206. שמואל ב כב4: "מהלל אקרא ה' ומאיבי אושע"
 207. שמואל ב כב13: "מנגה נגדו בערו גחלי אש"
 208. שמואל ב כב15: "וישלח חצים ויפיצם ברק ויהמם"
 209. שמואל ב כב24: "ואהיה תמים לו ואשתמרה מעוני"
 210. שמואל ב כב46: "בני נכר יבלו ויחגרו ממסגרותם"
 211. שמואל ב כג30: "בניהו פרעתני הדי מנחלי געש"
 212. שמואל ב כג31: "אבי עלבון הערבתי עזמות הברחמי"
 213. שמואל ב כג32: "אליחבא השעלבני בני ישן יהונתן"
 214. שמואל ב כג39: "אוריה החתי כל שלשים ושבעה"
 215. מלכים א ד16: "בענא בן חושי באשר ובעלות"
 216. מלכים א ה16: "וישלח שלמה אל חירם לאמר"
 217. מלכים א ו4: "ויעש לבית חלוני שקפים אטמים" (פירוט)
 218. מלכים א ו14: "ויבן שלמה את הבית ויכלהו"
 219. מלכים א יז2: "ויהי דבר ה' אליו לאמר" (פירוט)
 220. מלכים א יז8: "ויהי דבר ה' אליו לאמר" (פירוט)
 221. מלכים א כב45: "וישלם יהושפט עם מלך ישראל"
 222. מלכים א כב48: "ומלך אין באדום נצב מלך"
 223. מלכים ב י28: "וישמד יהוא את הבעל מישראל"
 224. מלכים ב יב1: "בן שבע שנים יהואש במלכו"
 225. ישעיהו א27: "ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"
 226. ישעיהו ג25: "מתיך בחרב יפלו וגבורתך במלחמה"
 227. ישעיהו ח16: "צור תעודה חתום תורה בלמדי"
 228. ישעיהו י31: "נדדה מדמנה ישבי הגבים העיזו"
 229. ישעיהו יב3: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה"
 230. ישעיהו כג6: "עברו תרשישה הילילו ישבי אי"
 231. ישעיהו לז15: "ויתפלל חזקיהו אל ה' לאמר"
 232. ישעיהו מ1: "נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם"
 233. ישעיהו מב18: "החרשים שמעו והעורים הביטו לראות" (פירוט)
 234. ישעיהו מד27: "האמר לצולה חרבי ונהרתיך אוביש"
 235. ישעיהו מו5: "למי תדמיוני ותשוו ותמשלוני ונדמה"
 236. ישעיהו מח22: "אין שלום אמר ה' לרשעים"
 237. ישעיהו נז21: "אין שלום אמר אלהי לרשעים"
 238. ירמיהו א4: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 239. ירמיהו ב1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 240. ירמיהו ה16: "אשפתו כקבר פתוח כלם גבורים"
 241. ירמיהו ו2: "הנוה והמענגה דמיתי בת ציון"
 242. ירמיהו ו5: "קומו ונעלה בלילה ונשחיתה ארמנותיה"
 243. ירמיהו י17: "אספי מארץ כנעתך ישבתי במצור"
 244. ירמיהו יג8: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 245. ירמיהו יג24: "ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר"
 246. ירמיהו טו12: "הירע ברזל ברזל מצפון ונחשת"
 247. ירמיהו טז1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 248. ירמיהו יח5: "ויהי דבר ה' אלי לאמור"
 249. ירמיהו כד4: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 250. ירמיהו כט24: "ואל שמעיהו הנחלמי תאמר לאמר"
 251. ירמיהו לב13: "ואצוה את ברוך לעיניהם לאמר"
 252. ירמיהו מו3: "ערכו מגן וצנה וגשו למלחמה"
 253. ירמיהו מח4: "נשברה מואב השמיעו זעקה צעוריה"
 254. ירמיהו נ22: "קול מלחמה בארץ ושבר גדול"
 255. יחזקאל א14: "והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק"
 256. יחזקאל ו1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 257. יחזקאל ז1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 258. יחזקאל ז25: "קפדה בא ובקשו שלום ואין"
 259. יחזקאל י13: "לאופנים להם קורא הגלגל באזני"
 260. יחזקאל יא14: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 261. יחזקאל יב1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 262. יחזקאל יב17: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 263. יחזקאל יב21: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 264. יחזקאל יב26: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 265. יחזקאל יג1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 266. יחזקאל יג4: "כשעלים בחרבות נביאיך ישראל היו"
 267. יחזקאל יד2: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 268. יחזקאל יד12: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 269. יחזקאל טו1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 270. יחזקאל טז1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 271. יחזקאל טז35: "לכן זונה שמעי דבר ה'"
 272. יחזקאל יז1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר" (פירוט)
 273. יחזקאל יז11: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 274. יחזקאל יח1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 275. יחזקאל כ2: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 276. יחזקאל כא1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 277. יחזקאל כא6: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 278. יחזקאל כא13: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 279. יחזקאל כא23: "ויהי דבר ה' אלי לאמר" (פירוט)
 280. יחזקאל כב1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 281. יחזקאל כב8: "קדשי בזית ואת שבתתי חללת"
 282. יחזקאל כב17: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 283. יחזקאל כב23: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 284. יחזקאל כג1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 285. יחזקאל כד15: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 286. יחזקאל כה1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 287. יחזקאל כז1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 288. יחזקאל כז20: "דדן רכלתך בבגדי חפש לרכבה"
 289. יחזקאל כז28: "לקול זעקת חבליך ירעשו מגרשות"
 290. יחזקאל כח1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 291. יחזקאל כח11: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 292. יחזקאל כח20: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 293. יחזקאל ל1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 294. יחזקאל לג1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 295. יחזקאל לג23: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 296. יחזקאל לד1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 297. יחזקאל לד9: "לכן הרעים שמעו דבר ה'"
 298. יחזקאל לה1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 299. יחזקאל לו16: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 300. יחזקאל לז15: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 301. יחזקאל לח1: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 302. הושע ב3: "אמרו לאחיכם עמי ולאחותיכם רחמה" (פירוט)
 303. הושע ד11: "זנות ויין ותירוש יקח לב"
 304. הושע ד17: "חבור עצבים אפרים הנח לו" (פירוט)
 305. הושע ז3: "ברעתם ישמחו מלך ובכחשיהם שרים"
 306. הושע ח2: "לי יזעקו אלהי ידענוך ישראל" (פירוט)
 307. הושע ח3: "זנח ישראל טוב אויב ירדפו"
 308. הושע יב6: "וה' אלהי הצבאות ה' זכרו"
 309. הושע יג5: "אני ידעתיך במדבר בארץ תלאבות"
 310. הושע יג9: "שחתך ישראל כי בי בעזרך"
 311. הושע יג12: "צרור עון אפרים צפונה חטאתו"
 312. עובדיה א6: "איך נחפשו עשו נבעו מצפניו"
 313. יונה ב9: "משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו" (פירוט)
 314. יונה ד4: "ויאמר ה' ההיטב חרה לך"
 315. מיכה ג10: "בנה ציון בדמים וירושלם בעולה"
 316. מיכה ה13: "ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך"
 317. נחום ב7: "שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג" (פירוט)
 318. חבקוק א1: "המשא אשר חזה חבקוק הנביא"
 319. חבקוק ג1: "תפלה לחבקוק הנביא על שגינות"
 320. צפניה ב1: "התקוששו וקושו הגוי לא נכסף" (פירוט)
 321. צפניה ג1: "הוי מראה ונגאלה העיר היונה"
 322. זכריה א2: "קצף ה' על אבותיכם קצף"
 323. זכריה ג6: "ויעד מלאך ה' ביהושע לאמר"
 324. זכריה ד8: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 325. זכריה ו9: "ויהי דבר ה' אלי לאמר"
 326. זכריה ח1: "ויהי דבר ה' צבאות לאמר"
 327. מלאכי ב1: "ועתה אליכם המצוה הזאת הכהנים" (פירוט)
 328. דברי הימים א א6: "ובני גמר אשכנז ודיפת ותוגרמה"
 329. דברי הימים א א30: "משמע ודומה משא חדד ותימא"
 330. דברי הימים א ג17: "ובני יכניה אסר שאלתיאל בנו"
 331. דברי הימים א ד7: "ובני חלאה צרת יצחר ואתנן"
 332. דברי הימים א ד34: "ומשובב וימלך ויושה בן אמציה"
 333. דברי הימים א ה27: "בני לוי גרשון קהת ומררי"
 334. דברי הימים א ו1: "בני לוי גרשם קהת ומררי"
 335. דברי הימים א ו13: "ובני שמואל הבכר ושני ואביה"
 336. דברי הימים א ז6: "בנימן בלע ובכר וידיעאל שלשה"
 337. דברי הימים א ז38: "ובני יתר יפנה ופספה וארא"
 338. דברי הימים א ז39: "ובני עלא ארח וחניאל ורציא"
 339. דברי הימים א ח16: "ומיכאל וישפה ויוחא בני בריעה"
 340. דברי הימים א ח18: "וישמרי ויזליאה ויובב בני אלפעל"
 341. דברי הימים א ח21: "ועדיה ובראיה ושמרת בני שמעי"
 342. דברי הימים א ח27: "ויערשיה ואליה וזכרי בני ירחם"
 343. דברי הימים א ט5: "ומן השילוני עשיה הבכור ובניו"
 344. דברי הימים א ט10: "ומן הכהנים ידעיה ויהויריב ויכין"
 345. דברי הימים א ט41: "ובני מיכה פיתון ומלך ותחרע"
 346. דברי הימים א יא32: "חורי מנחלי געש אביאל הערבתי"
 347. דברי הימים א יא37: "חצרו הכרמלי נערי בן אזבי"
 348. דברי הימים א יא41: "אוריה החתי זבד בן אחלי"
 349. דברי הימים א יא43: "חנן בן מעכה ויושפט המתני"
 350. דברי הימים א יב5: "וירמיה ויחזיאל ויוחנן ויוזבד הגדרתי"
 351. דברי הימים א יב14: "ירמיהו העשירי מכבני עשתי עשר"
 352. דברי הימים א יד9: "ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים"
 353. דברי הימים א יד13: "ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק"
 354. דברי הימים א כד16: "לפתחיה תשעה עשר ליחזקאל העשרים"
 355. דברי הימים א כד21: "לרחביהו לבני רחביהו הראש ישיה"
 356. דברי הימים א כד22: "ליצהרי שלמות לבני שלמות יחת"
 357. דברי הימים ב לג24: "ויקשרו עליו עבדיו וימיתהו בביתו"
 358. תהלים ה1: "למנצח אל הנחילות מזמור לדוד"
 359. תהלים ה2: "אמרי האזינה ה' בינה הגיגי"
 360. תהלים ח1: "למנצח על הגתית מזמור לדוד"
 361. תהלים ט1: "למנצח עלמות לבן מזמור לדוד"
 362. תהלים י10: "ודכה ישח ונפל בעצומיו חלכאים"
 363. תהלים יב1: "למנצח על השמינית מזמור לדוד"
 364. תהלים יז10: "חלבמו סגרו פימו דברו בגאות"
 365. תהלים יח24: "ואהי תמים עמו ואשתמר מעוני"
 366. תהלים יח46: "בני נכר יבלו ויחרגו ממסגרותיהם"
 367. תהלים יט13: "שגיאות מי יבין מנסתרות נקני"
 368. תהלים כ3: "ישלח עזרך מקדש ומציון יסעדך"
 369. תהלים כב4: "ואתה קדוש יושב תהלות ישראל"
 370. תהלים כב5: "בך בטחו אבתינו בטחו ותפלטמו"
 371. תהלים כב29: "כי לה' המלוכה ומשל בגוים"
 372. תהלים כב31: "זרע יעבדנו יספר לאדני לדור"
 373. תהלים כה1: "לדוד אליך ה' נפשי אשא"
 374. תהלים כה4: "דרכיך ה' הודיעני ארחותיך למדני"
 375. תהלים כה14: "סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם"
 376. תהלים כה17: "צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני"
 377. תהלים כה21: "תם וישר יצרוני כי קויתיך" (פירוט)
 378. תהלים כו11: "ואני בתמי אלך פדני וחנני"
 379. תהלים כט7: "קול ה' חצב להבות אש" (פירוט)
 380. תהלים ל1: "מזמור שיר חנכת הבית לדוד" (פירוט)
 381. תהלים ל3: "ה' אלהי שועתי אליך ותרפאני"
 382. תהלים לג19: "להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב"
 383. תהלים לה2: "החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי"
 384. תהלים לה9: "ונפשי תגיל בה' תשיש בישועתו"
 385. תהלים לז6: "והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים"
 386. תהלים לז15: "חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה"
 387. תהלים לז32: "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו"
 388. תהלים לח6: "הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי"
 389. תהלים לח19: "כי עוני אגיד אדאג מחטאתי"
 390. תהלים מד8: "כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות"
 391. תהלים מד12: "תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו"
 392. תהלים מח7: "רעדה אחזתם שם חיל כיולדה"
 393. תהלים מח8: "ברוח קדים תשבר אניות תרשיש"
 394. תהלים מח10: "דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך"
 395. תהלים מח13: "סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה"
 396. תהלים מט9: "ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם"
 397. תהלים נ2: "מציון מכלל יפי אלהים הופיע"
 398. תהלים נ15: "וקראני ביום צרה אחלצך ותכבדני" (פירוט)
 399. תהלים נא4: "הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני"
 400. תהלים נב8: "ויראו צדיקים וייראו ועליו ישחקו"
 401. תהלים נג1: "למנצח על מחלת משכיל לדוד"
 402. תהלים נד3: "אלהים בשמך הושיעני ובגבורתך תדינני"
 403. תהלים נד7: "ישוב הרע לשררי באמתך הצמיתם"
 404. תהלים נה14: "ואתה אנוש כערכי אלופי ומידעי"
 405. תהלים נה21: "שלח ידיו בשלמיו חלל בריתו"
 406. תהלים נו4: "יום אירא אני אליך אבטח"
 407. תהלים נח1: "למנצח אל תשחת לדוד מכתם"
 408. תהלים נט2: "הצילני מאיבי אלהי ממתקוממי תשגבני"
 409. תהלים סא2: "שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי"
 410. תהלים סב1: "למנצח על ידותון מזמור לדוד"
 411. תהלים סג1: "מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה" (פירוט)
 412. תהלים סה7: "מכין הרים בכחו נאזר בגבורה"
 413. תהלים סו11: "הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו"
 414. תהלים ע2: "אלהים להצילני ה' לעזרתי חושה"
 415. תהלים עב2: "ידין עמך בצדק וענייך במשפט"
 416. תהלים עב20: "כלו תפלות דוד בן ישי"
 417. תהלים עג21: "כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן"
 418. תהלים עג24: "בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני"
 419. תהלים עו1: "למנצח בנגינת מזמור לאסף שיר"
 420. תהלים עו3: "ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון"
 421. תהלים עו5: "נאור אתה אדיר מהררי טרף"
 422. תהלים עז1: "למנצח על ידיתון לאסף מזמור"
 423. תהלים עז6: "חשבתי ימים מקדם שנות עולמים"
 424. תהלים עז13: "והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה"
 425. תהלים עח11: "וישכחו עלילותיו ונפלאותיו אשר הראם"
 426. תהלים עח28: "ויפל בקרב מחנהו סביב למשכנתיו"
 427. תהלים עח33: "ויכל בהבל ימיהם ושנותם בבהלה"
 428. תהלים עח36: "ויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו"
 429. תהלים עח40: "כמה ימרוהו במדבר יעציבוהו בישימון"
 430. תהלים עח46: "ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה"
 431. תהלים עח47: "יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל"
 432. תהלים עח48: "ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים"
 433. תהלים עח62: "ויסגר לחרב עמו ובנחלתו התעבר"
 434. תהלים פ4: "אלהים השיבנו והאר פניך ונושעה"
 435. תהלים פא13: "ואשלחהו בשרירות לבם ילכו במועצותיהם"
 436. תהלים פג7: "אהלי אדום וישמעאלים מואב והגרים"
 437. תהלים פג16: "כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם"
 438. תהלים פד2: "מה ידידות משכנותיך ה' צבאות"
 439. תהלים פו7: "ביום צרתי אקראך כי תענני"
 440. תהלים פז7: "ושרים כחללים כל מעיני בך"
 441. תהלים פח7: "שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות"
 442. תהלים פח12: "היספר בקבר חסדך אמונתך באבדון"
 443. תהלים פח17: "עלי עברו חרוניך בעותיך צמתותני"
 444. תהלים פט24: "וכתותי מפניו צריו ומשנאיו אגוף"
 445. תהלים פט26: "ושמתי בים ידו ובנהרות ימינו"
 446. תהלים פט33: "ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עונם"
 447. תהלים פט45: "השבת מטהרו וכסאו לארץ מגרתה"
 448. תהלים פט53: "ברוך ה' לעולם אמן ואמן"
 449. תהלים צ7: "כי כלינו באפך ובחמתך נבהלנו"
 450. תהלים צא16: "ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי"
 451. תהלים צב3: "להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות"
 452. תהלים צג2: "נכון כסאך מאז מעולם אתה"
 453. תהלים צד5: "עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו"
 454. תהלים צד6: "אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו"
 455. תהלים קב6: "מקול אנחתי דבקה עצמי לבשרי"
 456. תהלים קב24: "ענה בדרך כחו קצר ימי"
 457. תהלים קב28: "ואתה הוא ושנותיך לא יתמו"
 458. תהלים קג18: "לשמרי בריתו ולזכרי פקדיו לעשותם" (פירוט)
 459. תהלים קה22: "לאסר שריו בנפשו וזקניו יחכם"
 460. תהלים קה30: "שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם"
 461. תהלים קו6: "חטאנו עם אבותינו העוינו הרשענו"
 462. תהלים קו19: "יעשו עגל בחרב וישתחוו למסכה"
 463. תהלים קו27: "ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות"
 464. תהלים קו29: "ויכעיסו במעלליהם ותפרץ בם מגפה"
 465. תהלים קו30: "ויעמד פינחס ויפלל ותעצר המגפה"
 466. תהלים קו42: "וילחצום אויביהם ויכנעו תחת ידם"
 467. תהלים קז14: "יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק"
 468. תהלים קז17: "אולים מדרך פשעם ומעונתיהם יתענו"
 469. תהלים קז20: "ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם"
 470. תהלים קז29: "יקם סערה לדממה ויחשו גליהם"
 471. תהלים קז39: "וימעטו וישחו מעצר רעה ויגון"
 472. תהלים קח3: "עורה הנבל וכנור אעירה שחר"
 473. תהלים קט3: "ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם"
 474. תהלים קט4: "תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה"
 475. תהלים קט9: "יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה"
 476. תהלים קט23: "כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה"
 477. תהלים קט26: "עזרני ה' אלהי הושיעני כחסדך"
 478. תהלים קיג5: "מי כה' אלהינו המגביהי לשבת"
 479. תהלים קיד2: "היתה יהודה לקדשו ישראל ממשלותיו"
 480. תהלים קטז5: "חנון ה' וצדיק ואלהינו מרחם"
 481. תהלים קטז9: "אתהלך לפני ה' בארצות החיים"
 482. תהלים קטז15: "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו"
 483. תהלים קיח8: "טוב לחסות בה' מבטח באדם"
 484. תהלים קיח9: "טוב לחסות בה' מבטח בנדיבים"
 485. תהלים קיח13: "דחה דחיתני לנפל וה' עזרני"
 486. תהלים קיח28: "אלי אתה ואודך אלהי ארוממך"
 487. תהלים קיט4: "אתה צויתה פקדיך לשמר מאד"
 488. תהלים קיט5: "אחלי יכנו דרכי לשמר חקיך"
 489. תהלים קיט12: "ברוך אתה ה' למדני חקיך"
 490. תהלים קיט13: "בשפתי ספרתי כל משפטי פיך"
 491. תהלים קיט16: "בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך"
 492. תהלים קיט18: "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך"
 493. תהלים קיט21: "גערת זדים ארורים השגים ממצותיך"
 494. תהלים קיט24: "גם עדתיך שעשעי אנשי עצתי"
 495. תהלים קיט25: "דבקה לעפר נפשי חיני כדברך" (פירוט)
 496. תהלים קיט26: "דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך"
 497. תהלים קיט27: "דרך פקודיך הבינני ואשיחה בנפלאותיך"
 498. תהלים קיט28: "דלפה נפשי מתוגה קימני כדברך"
 499. תהלים קיט30: "דרך אמונה בחרתי משפטיך שויתי"
 500. תהלים קיט31: "דבקתי בעדותיך ה' אל תבישני"
 501. תהלים קיט38: "הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך"
 502. תהלים קיט40: "הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני"
 503. תהלים קיט41: "ויבאני חסדך ה' תשועתך כאמרתך" (פירוט)
 504. תהלים קיט44: "ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד"
 505. תהלים קיט45: "ואתהלכה ברחבה כי פקדיך דרשתי" (פירוט)
 506. תהלים קיט52: "זכרתי משפטיך מעולם ה' ואתנחם"
 507. תהלים קיט53: "זלעפה אחזתני מרשעים עזבי תורתך"
 508. תהלים קיט57: "חלקי ה' אמרתי לשמר דבריך" (פירוט)
 509. תהלים קיט60: "חשתי ולא התמהמהתי לשמר מצותיך"
 510. תהלים קיט68: "טוב אתה ומטיב למדני חקיך"
 511. תהלים קיט79: "ישובו לי יראיך וידעו עדתיך"
 512. תהלים קיט81: "כלתה לתשועתך נפשי לדברך יחלתי" (פירוט)
 513. תהלים קיט88: "כחסדך חיני ואשמרה עדות פיך"
 514. תהלים קיט89: "לעולם ה' דברך נצב בשמים" (פירוט)
 515. תהלים קיט100: "מזקנים אתבונן כי פקודיך נצרתי"
 516. תהלים קיט105: "נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי" (פירוט)
 517. תהלים קיט106: "נשבעתי ואקימה לשמר משפטי צדקך"
 518. תהלים קיט114: "סתרי ומגני אתה לדברך יחלתי"
 519. תהלים קיט117: "סעדני ואושעה ואשעה בחקיך תמיד"
 520. תהלים קיט120: "סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי"
 521. תהלים קיט123: "עיני כלו לישועתך ולאמרת צדקך"
 522. תהלים קיט125: "עבדך אני הבינני ואדעה עדתיך"
 523. תהלים קיט126: "עת לעשות לה' הפרו תורתך"
 524. תהלים קיט130: "פתח דבריך יאיר מבין פתיים"
 525. תהלים קיט134: "פדני מעשק אדם ואשמרה פקודיך"
 526. תהלים קיט137: "צדיק אתה ה' וישר משפטיך" (פירוט)
 527. תהלים קיט138: "צוית צדק עדתיך ואמונה מאד"
 528. תהלים קיט140: "צרופה אמרתך מאד ועבדך אהבה"
 529. תהלים קיט142: "צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת"
 530. תהלים קיט143: "צר ומצוק מצאוני מצותיך שעשעי"
 531. תהלים קיט144: "צדק עדותיך לעולם הבינני ואחיה"
 532. תהלים קיט147: "קדמתי בנשף ואשועה לדבריך יחלתי"
 533. תהלים קיט148: "קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך"
 534. תהלים קיט150: "קרבו רדפי זמה מתורתך רחקו"
 535. תהלים קיט154: "ריבה ריבי וגאלני לאמרתך חיני"
 536. תהלים קיט156: "רחמיך רבים ה' כמשפטיך חיני"
 537. תהלים קיט163: "שקר שנאתי ואתעבה תורתך אהבתי"
 538. תהלים קיט166: "שברתי לישועתך ה' ומצותיך עשיתי"
 539. תהלים קיט167: "שמרה נפשי עדתיך ואהבם מאד"
 540. תהלים קיט170: "תבוא תחנתי לפניך כאמרתך הצילני"
 541. תהלים קיט174: "תאבתי לישועתך ה' ותורתך שעשעי"
 542. תהלים קיט175: "תחי נפשי ותהללך ומשפטך יעזרני"
 543. תהלים קכב2: "עמדות היו רגלינו בשעריך ירושלם"
 544. תהלים קכב6: "שאלו שלום ירושלם ישליו אהביך"
 545. תהלים קכב7: "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך"
 546. תהלים קכה4: "היטיבה ה' לטובים ולישרים בלבותם"
 547. תהלים קכט4: "ה' צדיק קצץ עבות רשעים"
 548. תהלים קל1: "שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'"
 549. תהלים קל4: "כי עמך הסליחה למען תורא"
 550. תהלים קלב7: "נבואה למשכנותיו נשתחוה להדם רגליו"
 551. תהלים קלב9: "כהניך ילבשו צדק וחסידיך ירננו"
 552. תהלים קלו24: "ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו"
 553. תהלים קלז2: "על ערבים בתוכה תלינו כנרותינו"
 554. תהלים קלז5: "אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני" (פירוט)
 555. תהלים קמ10: "ראש מסבי עמל שפתימו יכסומו"
 556. תהלים קמב1: "משכיל לדוד בהיותו במערה תפלה"
 557. תהלים קמג9: "הצילני מאיבי ה' אליך כסתי"
 558. תהלים קמה6: "ועזוז נוראתיך יאמרו וגדולתיך אספרנה"
 559. תהלים קמה11: "כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו"
 560. תהלים קמז3: "הרפא לשבורי לב ומחבש לעצבותם"
 561. תהלים קנ2: "הללוהו בגבורתיו הללוהו כרב גדלו"
 562. איוב ג21: "המחכים למות ואיננו ויחפרהו ממטמונים"
 563. איוב ז15: "ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי"
 564. איוב ט6: "המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון"
 565. איוב ט31: "אז בשחת תטבלני ותעבוני שלמותי"
 566. איוב י6: "כי תבקש לעוני ולחטאתי תדרוש"
 567. איוב י10: "הלא כחלב תתיכני וכגבנה תקפיאני"
 568. איוב יב12: "בישישים חכמה וארך ימים תבונה" (פירוט)
 569. איוב יב17: "מוליך יועצים שולל ושפטים יהולל"
 570. איוב יב19: "מוליך כהנים שולל ואתנים יסלף"
 571. איוב יג8: "הפניו תשאון אם לאל תריבון"
 572. איוב יג17: "שמעו שמוע מלתי ואחותי באזניכם"
 573. איוב יח3: "מדוע נחשבנו כבהמה נטמינו בעיניכם"
 574. איוב יח7: "יצרו צעדי אונו ותשליכהו עצתו"
 575. איוב יח11: "סביב בעתהו בלהות והפיצהו לרגליו"
 576. איוב כא11: "ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון"
 577. איוב כב4: "המיראתך יכיחך יבוא עמך במשפט"
 578. איוב כב27: "תעתיר אליו וישמעך ונדריך תשלם"
 579. איוב כג16: "ואל הרך לבי ושדי הבהילני"
 580. איוב כד2: "גבלות ישיגו עדר גזלו וירעו"
 581. איוב כו5: "הרפאים יחוללו מתחת מים ושכניהם"
 582. איוב כו11: "עמודי שמים ירופפו ויתמהו מגערתו"
 583. איוב כז1: "ויסף איוב שאת משלו ויאמר"
 584. איוב כז7: "יהי כרשע איבי ומתקוממי כעול"
 585. איוב כז21: "ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו"
 586. איוב כט1: "ויסף איוב שאת משלו ויאמר"
 587. איוב כט5: "בעוד שדי עמדי סביבותי נערי"
 588. איוב ל19: "הרני לחמר ואתמשל כעפר ואפר"
 589. איוב לא8: "אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישרשו"
 590. איוב לג22: "ותקרב לשחת נפשו וחיתו לממתים"
 591. איוב לד26: "תחת רשעים ספקם במקום ראים"
 592. איוב לד30: "ממלך אדם חנף ממקשי עם"
 593. איוב לו14: "תמת בנער נפשם וחיתם בקדשים" (פירוט)
 594. איוב לח9: "בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו"
 595. איוב לח38: "בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו"
 596. איוב לט3: "תכרענה ילדיהן תפלחנה חבליהם תשלחנה"
 597. איוב לט20: "התרעישנו כארבה הוד נחרו אימה"
 598. איוב מ1: "ויען ה' את איוב ויאמר"
 599. איוב מ3: "ויען איוב את ה' ויאמר"
 600. איוב מ24: "בעיניו יקחנו במוקשים ינקב אף"
 601. איוב מ29: "התשחק בו כצפור ותקשרנו לנערותיך"
 602. איוב מא17: "משתו יגורו אלים משברים יתחטאו"
 603. איוב מב1: "ויען איוב את ה' ויאמר"
 604. איוב מב17: "וימת איוב זקן ושבע ימים"
 605. משלי א18: "והם לדמם יארבו יצפנו לנפשתם" (פירוט)
 606. משלי א31: "ויאכלו מפרי דרכם וממעצתיהם ישבעו" (פירוט)
 607. משלי ב4: "אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה" (פירוט)
 608. משלי ב11: "מזמה תשמר עליך תבונה תנצרכה" (פירוט)
 609. משלי ב15: "אשר ארחתיהם עקשים ונלוזים במעגלותם" (פירוט)
 610. משלי ג8: "רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך" (פירוט)
 611. משלי ג22: "ויהיו חיים לנפשך וחן לגרגרתיך" (פירוט)
 612. משלי ד6: "אל תעזבה ותשמרך אהבה ותצרך" (פירוט)
 613. משלי ד8: "סלסלה ותרוממך תכבדך כי תחבקנה" (פירוט)
 614. משלי ה2: "לשמר מזמות ודעת שפתיך ינצרו" (פירוט)
 615. משלי ה11: "ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושארך" (פירוט)
 616. משלי ז17: "נפתי משכבי מר אהלים וקנמון" (פירוט)
 617. משלי ח17: "אני אהביה אהב ומשחרי ימצאנני" (פירוט)
 618. משלי ח21: "להנחיל אהבי יש ואצרתיהם אמלא" (פירוט)
 619. משלי ח23: "מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ" (פירוט)
 620. משלי ח33: "שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו" (פירוט)
 621. משלי ט15: "לקרא לעברי דרך המישרים ארחותם" (פירוט)
 622. משלי כג4: "אל תיגע להעשיר מבינתך חדל" (פירוט)
 623. משלי כג16: "ותעלזנה כליותי בדבר שפתיך מישרים" (פירוט)
 624. משלי כג25: "ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך" (פירוט)
 625. משלי כג32: "אחריתו כנחש ישך וכצפעני יפרש" (פירוט)
 626. משלי כד3: "בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן" (פירוט)
 627. משלי כד10: "התרפית ביום צרה צר כחכה" (פירוט)
 628. משלי כד26: "שפתים ישק משיב דברים נכחים" (פירוט)
 629. משלי כו18: "כמתלהלה הירה זקים חצים ומות" (פירוט)
 630. משלי כז5: "טובה תוכחת מגלה מאהבה מסתרת" (פירוט)
 631. משלי כז26: "כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים" (פירוט)
 632. משלי לא17: "חגרה בעוז מתניה ותאמץ זרעותיה" (פירוט)
 633. משלי לא28: "קמו בניה ויאשרוה בעלה ויהללה" (פירוט)
 634. שיר השירים א9: "לססתי ברכבי פרעה דמיתיך רעיתי" (פירוט)
 635. שיר השירים א10: "נאוו לחייך בתרים צוארך בחרוזים"
 636. שיר השירים א17: "קרות בתינו ארזים רחיטנו ברותים" (פירוט)
 637. שיר השירים ב1: "אני חבצלת השרון שושנת העמקים" (פירוט)
 638. שיר השירים ב6: "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" (פירוט)
 639. שיר השירים ה10: "דודי צח ואדום דגול מרבבה" (פירוט)
 640. שיר השירים ו7: "כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך"
 641. שיר השירים ח3: "שמאלו תחת ראשי וימינו תחבקני" (פירוט)
 642. איכה ג4: "בלה בשרי ועורי שבר עצמותי"
 643. איכה ג5: "בנה עלי ויקף ראש ותלאה"
 644. איכה ג9: "גדר דרכי בגזית נתיבתי עוה"
 645. איכה ג11: "דרכי סורר ויפשחני שמני שמם" (פירוט)
 646. איכה ג12: "דרך קשתו ויציבני כמטרא לחץ"
 647. איכה ג16: "ויגרס בחצץ שני הכפישני באפר"
 648. איכה ג17: "ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה"
 649. איכה ג18: "ואמר אבד נצחי ותוחלתי מה'"
 650. איכה ג19: "זכר עניי ומרודי לענה וראש"
 651. איכה ג20: "זכור תזכור ותשיח עלי נפשי"
 652. איכה ג25: "טוב ה' לקוו לנפש תדרשנו"
 653. איכה ג26: "טוב ויחיל ודומם לתשועת ה'"
 654. איכה ג30: "יתן למכהו לחי ישבע בחרפה"
 655. איכה ג31: "כי לא יזנח לעולם אדני"
 656. איכה ג44: "סכותה בענן לך מעבור תפלה"
 657. איכה ג45: "סחי ומאוס תשימנו בקרב העמים"
 658. איכה ג46: "פצו עלינו פיהם כל איבינו"
 659. איכה ג50: "עד ישקיף וירא ה' משמים"
 660. איכה ג52: "צוד צדוני כצפור איבי חנם"
 661. איכה ג55: "קראתי שמך ה' מבור תחתיות"
 662. איכה ג59: "ראיתה ה' עותתי שפטה משפטי"
 663. איכה ג63: "שבתם וקימתם הביטה אני מנגינתם"
 664. איכה ה2: "נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים"
 665. איכה ה14: "זקנים משער שבתו בחורים מנגינתם"
 666. אסתר ד12: "ויגידו למרדכי את דברי אסתר" (פירוט)
 667. אסתר ד15: "ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי" (פירוט)
 668. אסתר ה7: "ותען אסתר ותאמר שאלתי ובקשתי" (פירוט)
 669. דניאל ד25: "כלא מטא על נבוכדנצר מלכא"
 670. דניאל ה27: "תקל תקילתה במאזניא והשתכחת חסיר"
 671. עזרא ב9: "בני זכי שבע מאות וששים"
 672. עזרא ב14: "בני בגוי אלפים חמשים וששה"
 673. עזרא ב16: "בני אטר ליחזקיה תשעים ושמנה"
 674. עזרא ב18: "בני יורה מאה ושנים עשר"
 675. עזרא ב19: "בני חשם מאתים עשרים ושלשה"
 676. עזרא ב23: "אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה"
 677. עזרא ב27: "אנשי מכמס מאה עשרים ושנים"
 678. עזרא ב30: "בני מגביש מאה חמשים וששה"
 679. עזרא ב32: "בני חרם שלש מאות ועשרים"
 680. עזרא ב37: "בני אמר אלף חמשים ושנים"
 681. עזרא ב39: "בני חרם אלף ושבעה עשר"
 682. עזרא י34: "מבני בני מעדי עמרם ואואל"
 683. נחמיה ג22: "ואחריו החזיקו הכהנים אנשי הככר"
 684. נחמיה ז14: "בני זכי שבע מאות וששים"
 685. נחמיה ז19: "בני בגוי אלפים ששים ושבעה"
 686. נחמיה ז21: "בני אטר לחזקיה תשעים ושמנה"
 687. נחמיה ז24: "בני חריף מאה שנים עשר"
 688. נחמיה ז27: "אנשי ענתות מאה עשרים ושמנה"
 689. נחמיה ז28: "אנשי בית עזמות ארבעים ושנים"
 690. נחמיה ז31: "אנשי מכמס מאה ועשרים ושנים"
 691. נחמיה ז33: "אנשי נבו אחר חמשים ושנים"
 692. נחמיה ז35: "בני חרם שלש מאות ועשרים"
 693. נחמיה ז40: "בני אמר אלף חמשים ושנים"
 694. נחמיה ז42: "בני חרם אלף שבעה עשר"
 695. נחמיה י9: "מעזיה בלגי שמעיה אלה הכהנים"
 696. נחמיה יא27: "ובחצר שועל ובבאר שבע ובנתיה"
 697. נחמיה יא36: "ומן הלוים מחלקות יהודה לבנימין"
 698. נחמיה יב9: "ובקבקיה וענו אחיהם לנגדם למשמרות"
 699. נחמיה יב17: "לאביה זכרי למנימין למועדיה פלטי"

לא מה שחיפשת?

קישור לחיפוש זה: ^[א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+ [א-ת']+$